Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Tỉnh ủy Đác Lắc

Thứ Bảy, 21-09-2019, 08:34
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

NDĐT - Chiều 20-9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đác Lắc.

Buổi làm việc nhằm công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” và kiểm tra việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đác Lắc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đác Lắc đã đoàn kết thống nhất cao; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc xây dựng Chương trình hành động được thực hiện nghiêm túc, cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và có kế hoạch thực hiện; phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tính nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55- QĐ/TW và Quy định số 08- QĐi/TW của Trung ương từ tỉnh đến cơ sở, có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với địa phương, đơn vị.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được tăng cường, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sức lan tỏa. Sau kiểm điểm đều ban hành kế hoạch khắc phục khuyết điểm, đề ra các giải pháp khắc phục theo từng thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm và xử lý vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc, đúng quy định đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, vai trò và uy tín của Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, công tác quán triệt, triển khai nghị quyết, quy định của Đảng ở một số đảng bộ cơ sở còn hình thức, chưa bảo đảm theo quy định. Việc phát hiện và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình về trách nhiệm, nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa nhiều. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị một số cấp ủy còn chung chung, thiếu cụ thể hóa nội dung, chưa sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị; chưa có giải pháp cụ thể và lộ trình thực hiện; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chưa thực sự hiệu quả.

Một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa nhận diện đầy đủ về suy thoái tư tưởng, chính trị; đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác tự phê bình và phê bình trước một số biểu hiện suy thoái trong đội ngũ cán bộ chủ chốt ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, nghiêm túc; nể nang, né tránh.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nơi khắc phục các tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết, Quy định còn thiếu kiên quyết. Phát huy vai trò của nhân dân đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một số đơn vị, địa phương có lúc, có việc còn hạn chế; hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chưa hiệu quả.

Hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực chưa cao, chưa tập trung lĩnh vực dễ xảy ra khuyết điểm, vi phạm; công tác phối hợp trong giải quyết vụ việc, vụ án tham nhũng có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đác Lắc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những đề xuất, kiến nghị Đoàn Kiểm tra đã nêu trong báo cáo, lựa chọn những vấn đề cấp thiết, xây dựng kế hoạch gắn với lộ trình thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với các Quy định 101, 55, 08 của Trung ương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; giải quyết kịp thời những vấn đề tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, trước hết là giữa đồng bào dân tộc tại chỗ với các công ty lâm nghiệp.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm đánh giá lại những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo cũng như chất lượng tổ chức thực hiện.

NGUYỄN CÔNG LÝ