DANH SÁCH CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN T.Ư MTTQ VIỆT NAM KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Thứ Bảy, 21-09-2019, 08:15

CHỦ TỊCH

Trần Thanh Mẫn

PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ

Hầu A Lềnh

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH CHUYÊN TRÁCH

Trương Thị Ngọc Ánh

Ngô Sách Thực

Nguyễn Hữu Dũng

Phùng Khánh Tài

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

Tô Thị Bích Châu

Nguyễn Thị Doan

Nguyễn Lan Hương

Hà Thị Khiết

Linh mục Trần Xuân Mạnh

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn