Đảng, Nhà nước mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục gắn bó, đồng hành với dân tộc (*)

Thứ Bảy, 01-08-2020, 01:13
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP/Đình Nam)

(Bài phát biểu của đồng chí TRẦN QUỐC VƯỢNG)

Thưa các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ,

Thưa các đồng chí,

Tôi hoan nghênh và đánh giá cao Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tổ chức Hội nghị gặp mặt trang trọng, nhưng rất chân tình, ấm cúng hôm nay với đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có mặt hôm nay, và qua các bác, các chị, các anh, gửi đến toàn thể đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước lời chào trân trọng và lời thăm hỏi chân tình nhất. 

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí,

Như chúng ta đều biết, trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, lực lượng trí thức, văn nghệ sĩ luôn giữ vai trò rất quan trọng, nền văn hiến lâu đời và độc đáo của dân tộc, góp phần làm rạng rỡ non sông, đất nước ta. Cha ông ta đã tổng kết cực kỳ cô đọng và sâu sắc: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”. 

Chúng ta tự hào và khẳng định rằng, dù trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nước nhà luôn yêu nước nồng nàn, tự tôn, gắn bó và đồng hành với dân tộc. Từ khi có Đảng đến nay, gần một thế kỷ qua, truyền thống quý báu đó được tiếp nối, phát huy, phát triển, tạo nên sự gắn bó vững chắc giữa Đảng với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ - giữa đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ với Đảng. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Bác Hồ, vì độc lập, tự do của dân tộc, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nước ta, ở cả trong và ngoài nước, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống có nhiều thuận lợi, chấp nhận dấn thân vào cuộc trường chinh thần thánh của dân tộc, không sợ gian khổ, hy sinh, kề vai, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân, vượt qua mọi cam go, thử thách, làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945, chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân, đế quốc và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí trang trọng này, chúng ta xin dành sự tôn kính và lòng biết ơn sâu nặng đến các nhà trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tưởng nhớ tới những nhà khoa học, văn nghệ sĩ, dù đã đi xa, nhưng đức độ, danh tiếng và những công trình khoa học, tác phẩm nghệ thuật mà các vị để lại, luôn là niềm tự hào của hậu thế - sống mãi với thời gian - sống mãi với dân tộc ta.

Bước vào thời kỳ đất nước đổi mới, cùng với toàn Đảng, toàn dân, bằng hoạt động kiên trì, thầm lặng, tâm huyết và đầy sáng tạo, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên các lĩnh vực, đã góp phần quan trọng đưa nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, kém phát triển và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nhiều sản phẩm, công trình khoa học đã góp phần xây dựng luận cứ cho sự nghiệp đổi mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ nước nhà. Nhiều sáng tạo về văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, làm phong phú hơn tâm hồn người Việt, nâng tầm văn hóa Việt Nam trong thời kỳ phát triển mới, hướng tới tương lai tươi sáng. Đồng thời, quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đã tạo thêm nhiều điều kiện, cơ hội để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ thể hiện tài năng; số lượng và chất lượng đội ngũ trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ tăng nhanh, tính năng động, sáng tạo, năng lực chủ động hội nhập quốc tế được phát huy. Nhiều trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam ở ngoài nước đã có những đóng góp tâm huyết, thiết thực cho sự nghiệp phát triển đất nước. 

Có thể nhận thấy rằng, đồng cảm, đồng hành với dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, là lương tâm, trách nhiệm và phẩm giá cao đẹp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nước nhà.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta 90 năm qua. 

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí,

Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết. Ngay trong những ngày tháng này, cả nước đang nỗ lực phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19, tìm mọi phương sách để khôi phục nền kinh tế. Đồng thời, tập trung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng - Đại hội thể hiện ý chí toàn dân tộc với khát vọng cháy bỏng: đến giữa thế kỷ XXI này, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để hoàn thành được các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài nêu trên, đòi hỏi phải tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng vươn lên, sức mạnh tổng hợp của nền văn hóa, con người Việt Nam, trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Tôi cảm nhận rằng, tất cả công việc lớn lao đó đều liên quan trực tiếp tới trách nhiệm, tâm huyết, trí lực của tầng lớp trí thức, nhà khoa học và đội ngũ sáng tạo văn hóa, văn học, nghệ thuật nước nhà.

Trước yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới, hơn lúc nào hết, việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trở thành nhiệm vụ chiến lược quan trọng của Đảng. Bởi đây là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không những thế, khi đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vững mạnh, chính là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc ta, tăng thêm sức mạnh nội sinh của đất nước. Trí thức, văn nghệ sĩ không chỉ là người tiếp nhận định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, mà còn là người đồng hành tự nguyện, “đồng sáng tạo” với Đảng, với dân tộc trên con đường phát triển đất nước cường thịnh, vững bền. Trí tuệ, sản phẩm, tiếng nói chân thực, trong sáng, hợp lòng dân, vì tương lai tươi sáng của dân tộc mà giới trí thức, văn nghệ sĩ sáng tạo ra, có sức lan tỏa, hiệu ứng nhanh và sâu rộng trong xã hội, góp phần tạo đồng thuận, niềm tin của dân đối với Đảng, với chế độ ta. 

Đảng, Nhà nước mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục thủy chung, đồng hành với dân tộc, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, đem tài năng của mình sáng tạo nhiều hơn những công trình, tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ cao nhất cho công cuộc đổi mới, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thiết nghĩ, đó cũng chính là mục tiêu, khát vọng, tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đối với Tổ quốc, không chỉ của 200 đại biểu có mặt hôm nay, mà là của hàng triệu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nước Việt ta. 

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí,

90 năm qua, ngành Tuyên giáo đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, nhất là giúp Đảng tập hợp, chăm lo xây dựng, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cống hiến nhiều hơn, tốt hơn cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời, chính đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã là lực lượng nòng cốt, rất quan trọng, trực tiếp tham gia và góp phần làm nên những thành tựu đáng tự hào của ngành Tuyên giáo. 

Qua lắng nghe ý kiến của các đại biểu hôm nay, tôi thấy còn rất nhiều việc mà Đảng, Nhà nước phải tiếp tục thực hiện để phát huy cao nhất vai trò của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong thời gian tới. Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là ngành Tuyên giáo, phải quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức, về phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, về giáo dục và đào tạo, về khoa học và công nghệ...; kịp thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách phù hợp, tháo gỡ bằng được những vướng mắc kéo dài lâu nay, tạo động lực sáng tạo của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Trong không khí đầm ấm của Hội nghị gặp mặt hôm nay và nhân kỷ niệm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo - xin chúc đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nước nhà và đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Đảng dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, không ngừng sáng tạo, có nhiều thành công trong sự nghiệp cao quý của mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta, phấn đấu vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các đồng chí.

(*) Đầu đề là của Báo Nhân Dân.