Đại hội các đảng bộ: Bộ Xây dựng và Thông tấn xã Việt Nam

Thứ Bảy, 15-08-2020, 04:43

Ngày 14-8, tại Hà Nội, Ðảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức đại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ chín, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ Bộ Xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và đạt được những kết quả quan trọng, trong đó, nổi bật là công tác hoàn thiện thể chế. Bộ đã chủ trì soạn thảo, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành 125 văn bản quy phạm pháp luật và 27 Ðề án; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững và thực hiện hiệu quả...

Ðại hội thông qua mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Ðảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Tăng cường, kỷ luật, kỷ cương trong Ðảng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tích cực tham gia nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước của ngành; phấn đấu bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Ðảng cho 500 quần chúng ưu tú, kết nạp ít nhất 300 đảng viên mới...

Ðại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Ðại hội Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư.

★ Ngày 14-8, tại Hà Nội, Ðảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðại hội có sự tham dự của 170 đại biểu đại diện cho 980 đảng viên toàn Ðảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng ủy TTXVN lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực công tác, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những dòng thông tin chủ lực, có tính định hướng cao trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. TTXVN là một trong sáu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện quốc gia, là cơ quan thông tin đối ngoại chủ lực quốc gia và được giao phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia theo Quyết định số 2434/QÐ-TTg phê duyệt quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trước yêu cầu mới trong thời đại công nghệ thông tin 4.0, Ðảng ủy và Ban lãnh đạo TTXVN chỉ đạo sát sao việc cơ cấu lại các sản phẩm báo in, phát triển thêm báo điện tử và trang thông tin điện tử. Các đơn vị báo chí, xuất bản của ngành nỗ lực đổi mới, chú trọng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa loại hình thông tin.

Ðảng ủy TTXVN quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức đảng trực thuộc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác bổ sung, kiện toàn đội ngũ cấp ủy được thực hiện kịp thời. Nhiệm kỳ qua, Ðảng ủy TTXVN kết nạp 286 quần chúng ưu tú vào Ðảng và công nhận đảng viên chính thức đối với 283 đồng chí.

PV