Công tác xây dựng Ðảng là yếu tố quan trọng để cơ quan báo chí hoạt động ổn định và phát triển

Thứ Bảy, 07-12-2019, 06:35
Quang cảnh hội thảo "Tăng cường công tác xây dựng Ðảng trong các cơ quan báo chí". Ảnh: PHƯƠNG HOA (TTXVN)

Ngày 6-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Báo Nhân Dân, Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức hội thảo "Tăng cường công tác xây dựng Ðảng trong các cơ quan báo chí". Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu ý kiến. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam;Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Ðài Truyền hình Việt Nam; cùng các đồng chí: Ðỗ Ngọc An, Phó Bí thư Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; Lê Mạnh Hùng, Phó T

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Lê Mạnh Hùng làm rõ nhiệm vụ của công tác xây dựng Ðảng trong cơ quan báo chí được nêu trong Quy định 165-QÐ/TW ngày 21-4-2006 của Ban Bí thư. Theo đó, phải xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên và những người lao động khác trong cơ quan thực hiện đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tôn chỉ, mục đích của báo, đài, tạp chí… Ðể thực hiện tốt vai trò là nền tảng công tác tư tưởng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng, nhất là những vấn đề mới, phát sinh từ thực tiễn cuộc sống cả về phương diện lý luận để đề xuất được nội dung, giải pháp tăng cường công tác xây dựng Ðảng.

55 tham luận được gửi đến và trình bày tại hội thảo, trên cơ sở đánh giá khách quan, khoa học kết quả triển khai thực hiện Quy định số 165-QÐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 31-7-2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác xây dựng Ðảng trong các cơ quan báo chí, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, những nguyên tắc, nội dung, phương pháp đặc thù về công tác xây dựng Ðảng trong cơ quan báo chí hiện nay, dự báo trong thời gian tới; đi sâu phân tích nguyên nhân hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trong công tác xây dựng Ðảng, từ đó đề xuất giải pháp thiết thực về đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng trong cơ quan báo chí…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo và tổng kết hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao các ý kiến và tham luận gửi đến hội thảo. Ðồng chí nhấn mạnh, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng; là tiếng nói của Ðảng, Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân. Những thành tựu mà báo chí đạt được là rất lớn và có vai trò quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí… Thực tiễn hoạt động báo chí cho thấy, cơ quan báo chí nào quan tâm, chăm lo đến công tác xây dựng đảng thì cơ quan báo chí đó hoạt động ổn định, ít có sai phạm; cơ quan báo chí nào buông lỏng, không quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng đảng thì cơ quan báo chí đó mắc nhiều sai phạm trong cả công tác cán bộ, nội dung thông tin cũng như thực thi đạo đức nghề nghiệp.

Chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế chậm được khắc phục, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, những hạn chế, yếu kém nếu không sớm được thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục một cách triệt để, sẽ làm giảm sút vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan báo chí. Do đó, cần nhận thức đúng đắn, sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí đối với hoạt động báo chí. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa then chốt đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo hoạt động báo chí và sự phát triển của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam.

Ðồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, để tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cụ thể là Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp chặt chẽ hơn nữa trên cơ sở thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan để tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý của Nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác chỉ đạo, định hướng báo chí. Coi việc tăng cường công tác xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí là điều kiện bảo đảm cho các cơ quan báo chí hoạt động ổn định và phát triển đúng định hướng; thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước; chủ động định hướng, hỗ trợ các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, trong đó chú trọng công tác tổ chức, công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người làm báo; phối hợp Ban Tổ chức T.Ư tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Ðảng, văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí phù hợp tình hình thực tiễn… Phối hợp các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc T.Ư đẩy mạnh kiểm tra, giám sát công tác xây dựng đảng trong các cơ quan báo chí… Các cơ quan chủ quản báo chí tăng cường hơn nữa sự phối hợp với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, Hội Nhà báo; chủ động phân công lãnh đạo am hiểu báo chí, có kinh nghiệm trong công tác đảng theo dõi, phụ trách hoạt động báo chí; phối hợp cấp ủy đảng cơ quan chủ quản thực hiện tốt cơ chế kiểm tra, giám sát công tác đảng trong cơ quan báo chí, ngăn ngừa kịp thời, hiệu quả các xu hướng không lành mạnh, tiêu cực trong hoạt động báo chí; chủ động xử lý nghiêm các cơ quan báo chí khi có vi phạm. Cấp ủy cơ quan chủ quản chú trọng quán triệt, phổ biến các văn bản của Ðảng; quan tâm nâng cao nội dung, chất lượng sinh hoạt đảng trong các cơ quan báo chí; phân công cán bộ có kinh nghiệm về công tác đảng, theo dõi, hỗ trợ hoạt động đảng của cơ quan báo chí trực thuộc; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đạo đức người làm báo cho các cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên trong cơ quan báo chí; chú trọng, quan tâm, thực hiện tốt công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong các cơ quan báo chí; chỉ đạo cấp ủy đảng trong cơ quan báo chí thực hiện đúng quy định về công tác cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí. Ðối với các cơ quan báo chí, cần thực hiện đúng, nghiêm các quy định về công tác xây dựng đảng. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong cơ quan báo chí để giúp cơ quan báo chí bám sát định hướng; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền. Chăm lo hoạt động đoàn thể, tạo nguồn cán bộ... Quản lý tốt hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên; nhất là các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tại các văn phòng đại diện, thường trú. Người đứng đầu cơ quan báo chí, cấp ủy, tổ chức đảng trong cơ quan báo chí cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình; chịu trách nhiệm cá nhân, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, bí thư cấp ủy về những sai phạm của cán bộ, phóng viên báo chí ở đơn vị mình; có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm.

PV