Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang

Thứ Năm, 16-07-2020, 03:55

Ngày 15-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Công tác Tuyên giáo của Ðảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và Tầm nhìn". Ðây là một trong những hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2020).

Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự và phát biểu. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư; Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư; các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực xây dựng Ðảng, nghiên cứu tư tưởng - lý luận, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội…

Hơn 90 tham luận gửi tới Hội thảo nêu bật quá trình hình thành và phát triển, những thành tựu vẻ vang, đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc trong suốt 90 năm qua. Những thành tựu của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, như: Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân; góp phần xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc…

Phát biểu ý kiến kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các tham luận đã khẳng định công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Ðảng, đóng vai trò đi trước mở đường, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của Ðảng và dân tộc trong 90 năm qua, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng. Ðồng chí yêu cầu ngành Tuyên giáo tích cực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận nhằm đổi mới về nội dung và phương pháp học tập, tuyên truyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, chủ động đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa, đấu tranh phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... góp phần tạo sự thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận trong xã hội. Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo cần phải được coi là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là của cấp ủy các cấp. Muốn vậy, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

PV