Công tác quần chúng phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Sáu, 15-01-2021, 01:45

Sáng 14-1, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng T.Ư tiến hành hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Ðồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng T.Ư chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, thời gian qua, sự đồng thuận trong nhân dân đã góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, trong đó có sự góp sức của các tổ chức quần chúng. Ðáng chú ý, trước những sự cố phức tạp của năm 2020 (đại dịch Covid-19, bão lũ ở miền trung…), công tác quần chúng đã phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần khẳng định cơ chế Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ của Việt Nam. Về vai trò, nhiệm vụ quan trọng của Hội đồng Công tác quần chúng, đồng chí chỉ rõ: Người làm công tác quần chúng phải làm tốt trách nhiệm đại diện cho các tầng lớp nhân dân; tập hợp, phát triển và mở rộng lực lượng trong điều kiện mới, song song với việc giữ vững vai trò nòng cốt chính trị, là cầu nối của Ðảng với các tầng lớp nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng Công tác quần chúng T.Ư thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, tiếp tục kiện toàn thành viên Hội đồng, xây dựng, triển khai kế hoạch công tác thiết thực, hiệu quả; kịp thời nắm bắt, báo cáo tình hình nhân dân.

Hội đồng tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các biện pháp chỉ đạo công tác quần chúng, công tác dân vận của hệ thống chính trị nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Ðồng thời, Hội đồng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, đa dạng hóa các nội dung, hình thức hoạt động; tham gia thẩm định, góp ý các đề án về công tác dân vận trong tình hình mới, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Báo cáo kết quả công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng nêu rõ, công tác quần chúng luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu về công tác vận động quần chúng. Hội đồng Công tác quần chúng T.Ư tiếp tục được đổi mới về cách thức hoạt động trong nắm bắt, đánh giá tình hình, vận động nhân dân; các hoạt động sát với thực tiễn, gắn với đặc điểm từng địa bàn; tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức quần chúng và nhân dân để hoàn thiện thể chế, chủ trương, chính sách… Qua đó, công tác quần chúng đã tạo được sự đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Ðảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao trách nhiệm từng cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên; phối hợp để nâng cao sức mạnh chung, hiệu quả vận động quần chúng. Công tác vận động, tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, quan tâm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng và nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Ðảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh…

PV