Công bố 53 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Tư, 20-01-2021, 15:33
(Ảnh: quochoi.vn)

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, ngày 18-1, có công văn gửi các cơ quan thông tấn, báo chí về việc đăng 53 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Cụ thể như sau:

1) Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2) Nghị quyết số 1125/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3) Nghị quyết số 1126/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4) Nghị quyết số 1127/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

5) Nghị quyết số 1128/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

6) Nghị quyết số 1129/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

7) Nghị quyết số 1130/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

8) Nghị quyết số 1131/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

9) Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

10) Nghị quyết số 1133/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

11) Nghị quyết số 1134/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

12) Nghị quyết số 1135/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

13) Nghị quyết số 1136/NQ-UBTVQH14 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

14) Nghị quyết số 1137/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

15) Nghị quyết số 1138/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

16) Nghị quyết số 1139/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

17) Nghị quyết số 1140/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

18) Nghị quyết số 1141/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

19) Nghị quyết số 1142/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

20) Nghị quyết số 1143/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

21) Nghị quyết số 1144/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

22) Nghị quyết số 1145/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

23) Nghị quyết số 1146/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

24) Nghị quyết số 1147/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

25) Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14.

26) Nghị quyết số 1149/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

27) Nghị quyết số 1150/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

28) Nghị quyết số 1151/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

29) Nghị quyết số 1152/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

30) Nghị quyết số 1153/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

31) Nghị quyết số 1154/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

32) Nghị quyết số 1155/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

33) Nghị quyết số 1156/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân  tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

34) Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

35) Nghị quyết số 1158/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

36) Nghị quyết số 1159/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

37) Nghị quyết số 1160/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

38) Nghị quyết số 1161/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

39) Nghị quyết số 1162/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

40) Nghị quyết số 1163/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

41) Nghị quyết số 1164/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021.

42) Nghị quyết số 1165/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

43) Nghị quyết số 1166/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

44) Nghị quyết số 1167/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

45) Nghị quyết số 1168/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 của tỉnh Quảng Nam.

46) Nghị quyết số 1169/NQ-UBTVQH14 về việc phân bổ kinh phí hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2021.

47) Nghị quyết số 1170/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Điện Biên.

48) Nghị quyết số 1171/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

49) Nghị quyết số 1172/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

50) Nghị quyết số 1173/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

51) Nghị quyết số 1174/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

52) Nghị quyết số 1175/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

53) Nghị quyết số 1176/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bạn đọc cũng có thể xem các nghị quyết được đăng toàn văn trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội (http//www.quochoi.vn).

(Nguồn: Văn phòng Quốc hội)