Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Thứ Hai, 18-01-2016, 20:09

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, thực tiễn chỉ ra rằng, công tác giáo dục thế hệ trẻ đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Với tư cách là người đứng đầu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí đánh giá thế nào về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong tình hình hiện nay?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Giáo dục thanh niên là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Đảng tin cậy giao nhiệm vụ là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”, thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, tập trung phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, phát huy tính tích cực, tự giác trong tự bồi dưỡng, tự giáo dục rèn luyện của thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng do Đoàn, Hội, Đội phát động đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh thiếu nhi rèn luyện và cống hiến; các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn đã đóng góp quan trọng cho việc định hướng, giáo dục thanh thiếu nhi; các thiết chế văn hóa của Đoàn đã đào tạo, bồi dưỡng được nhiều thế hệ thanh thiếu nhi ưu tú...

Với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, toàn xã hội, sự nỗ lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác giáo dục thế hệ trẻ đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuổi trẻ Việt Nam ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Đại bộ phận thanh thiếu nhi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão; có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt; tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm.

Tuy nhiên, cần thẳng thắn thừa nhận, công tác giáo dục thanh thiếu nhi vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, nhất là trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi... Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; một số ít bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống sự nghiệp cách mạng; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; khả năng hội nhập của thanh niên còn nhiều hạn chế... Những hạn chế trên có phần trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

PV: Theo đồng chí, để công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong tình hình mới đạt hiệu quả, cần những giải pháp như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ chiến lược, cần sự quan tâm đặc biệt của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xác định tập trung thực hiện bốn giải pháp căn bản trong thời gian tới, nhằm triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị số 42 - CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

Thứ nhất, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp của ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội. Đổi mới nội dung và cách thức học tập sáu bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với triển khai sáng tạo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong đó đề cao sự nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, định hướng cho thanh niên rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. Tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền định kỳ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với thanh thiếu nhi. Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thứ hai, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu nhi rèn luyện và phấn đấu. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên; tổng kết và xác định nội dung phong trào phù hợp để thu hút thanh thiếu nhi. Phát hiện, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu và nhân rộng điển hình tiên tiến. Thứ ba, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh; đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao chất lượng rèn luyện đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Thứ tư, phát huy ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, nâng cao vai trò của hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong giáo dục thanh thiếu nhi. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa của Đoàn, Hội, Đội...

Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thành công của Đại hội XII của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam bày tỏ ý chí quyết tâm, bằng hành động cụ thể đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Tô Nam (Thực hiện)