Chuẩn hóa chế độ báo cáo, chuyển từ giấy sang điện tử

Chủ Nhật, 07-06-2020, 01:44
Tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có buổi làm việc với các bộ, ngành, cơ quan về triển khai kết nối, tích hợp báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Quyết định số 293/QĐ-TTg và thông tin báo cáo hằng ngày phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng, ngay đầu năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước, trong đó có nhiệm vụ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Nhờ sự tích cực của các bộ, ngành, địa phương, đến nay chúng ta đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận, như: 20 trong số 22 bộ, cơ quan ngang bộ đã rà soát, chuẩn hóa một bước các chế độ báo cáo định kỳ, hầu hết địa phương cũng rà soát, xác định các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý (nếu có) để thực hiện chuẩn hóa.

Để đạt được mục tiêu đưa hệ thống thông tin báo cáo quốc gia đi vào hoạt động vào giữa tháng 8-2020, đồng thời kết nối dữ liệu từ các hệ thống thông tin báo cáo, Trung tâm điều hành của bộ, cơ quan, địa phương, vận hành Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm. Từ nay cho đến thời điểm dự kiến khai trương (ngày 15-8-2020), thời gian không còn nhiều và phạm vi công việc phải thực hiện cần được xác định rõ ràng, cụ thể để đẩy nhanh tiến độ triển khai, bảo đảm hoàn thành mục tiêu theo yêu cầu. Bộ trưởng cho biết, Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để xác định, bổ sung các chỉ tiêu cần thiết khác phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hằng ngày của Chính phủ là những vấn đề Đảng, Chính phủ, xã hội quan tâm. Đồng thời, thành lập tổ công tác để kiểm tra vấn đề kết nối, tích hợp báo cáo chỉ tiêu kinh tế - xã hội và thông tin báo cáo hằng ngày phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những gì khó khăn, vướng mắc sẽ cùng nhau tháo gỡ.

PV