Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chú trọng hoàn thiện chương trình hành động cụ thể

Thứ Năm, 16-07-2020, 04:20
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bạch Thông nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội.

Tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện nghị quyết là nội dung quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tại huyện Bạch Thông, đơn vị được tỉnh Bắc Kạn chọn tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở, công tác này đã được thực hiện thống nhất từ cấp cơ sở trở lên. Vì vậy, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã nhanh chóng được cụ thể hóa, sớm đi vào cuộc sống. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Bạch Thông đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng, chính quyền. Huyện đã khai thác tiềm năng địa phương theo hướng chuyên canh gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn có gần 1.600 ha cây ăn quả các loại, chủ đạo là cây có múi, trong đó, khoảng 1.300 ha đang cho thu hoạch, mang lại giá trị hơn 100 tỷ đồng/năm, góp phần nâng cao thu nhập và mức sống người dân. Ðây là vùng cây hàng hóa đang được huyện định hướng cải tạo thâm canh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm sự bền vững, cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, một số cây trồng khác như cây hồi, mơ… cũng được duy trì, định hướng phát triển. Nổi bật trong nhiệm kỳ qua đó là đã thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới với năm xã đạt chuẩn gồm: Quân Bình, Cẩm Giàng, Quang Thuận, Tân Tiến và Phương Linh.

Tuy nhiên, điểm yếu của địa phương cũng bộc lộ rõ khi một số chỉ tiêu chưa đạt, trong đó có nguyên nhân chủ quan là cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan một số nơi chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Công tác phối hợp của các ngành, các cấp có lúc chưa tốt. Công tác tham mưu, năng lực chuyên môn của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế. Việc thực hiện cải cách hành chính còn chậm và hiệu quả chưa cao…

Ðồng chí Bí thư Huyện ủy Bạch Thông Ðồng Văn Lưu cho biết, một trong những nguyên nhân chủ yếu là các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp còn sơ sài, xa rời thực tiễn. Dẫn tới, nghị quyết, chủ trương đúng nhưng kết quả trên thực tế lại thấp. Chính vì vậy, từ năm 2019, Huyện ủy đã chỉ đạo thống nhất trong tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở trở lên phải thực hiện nghiêm túc, có chất lượng việc xây dựng, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các CTHÐ thực hiện nghị quyết.

Huyện Bạch Thông yêu cầu cấp cơ sở, các chi bộ trực thuộc phải xác định xây dựng CTHÐ là văn kiện chính thức. Trước đây, việc xây dựng này do Ban chấp hành (BCH) khóa mới thực hiện thì nay đây là việc của BCH khóa cũ. Từ trước khi tổ chức đại hội cấp cơ sở, dự thảo CTHÐ của Ðảng bộ huyện đã hoàn thành, đưa xuống cơ sở lấy ý kiến, đồng thời, cấp cơ sở bám vào nội dung để cụ thể hóa vào CTHÐ của mình, đưa ra đại hội thảo luận, thông qua. Theo cách này, CTHÐ của cấp cơ sở rất cụ thể, sát với chương trình hành động của Ðảng bộ huyện.

Ðồng chí Nông Văn Trình, Bí thư Ðảng ủy xã Cẩm Giàng cho biết, là đại biểu chính thức của Ðại hội Ðảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi thấy rằng việc xây dựng CTHÐ đưa ra đại hội lần này có cách làm rất mới, hiệu quả. Những kỳ đại hội trước, thông thường việc thảo luận, đóng góp ý kiến chủ yếu tập trung vào báo cáo tổng kết, việc xây dựng CTHÐ được coi là nhiệm vụ của BCH khóa mới thì nay đã được xây dựng sớm, tập trung được nhiều ý kiến, kinh nghiệm từ các đại biểu. Nắm bắt sớm nội dung dự thảo CTHÐ của Ðảng bộ huyện về việc xây dựng nông thôn mới, trong tháng 3-2020, khi tiến hành đại hội, Ðảng bộ xã đã đưa nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao vào chủ đề đại hội, có CTHÐ cụ thể. Do vậy, sau khi tổ chức đại hội Ðảng bộ huyện xong, xã đã có thể lập tức bắt tay ngay vào thực hiện mục tiêu này mà không cần chờ chỉ đạo, hướng dẫn gì thêm.

Một điểm mới, sáng tạo của huyện Bạch Thông là việc xây dựng đồng thời các chương trình, đề án cụ thể hóa dự thảo CTHÐ. Sau khi Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất nội dung dự thảo CTHÐ, Huyện ủy giao các thành viên Ban Thường vụ, cơ quan chuyên môn lựa chọn các vấn đề theo dự thảo, cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch. Mặc dù các chương trình, kế hoạch, đề án này không đưa ra thảo luận tại đại hội nhưng đã được lấy ý kiến từ trước, do vậy hoàn toàn sát với CTHÐ được đại hội thông qua. Ðại hội xong, BCH khóa mới lập tức bắt tay chỉ đạo triển khai được luôn, không còn mất thời gian nghiên cứu, cụ thể hóa.

Hai đề án huyện Bạch Thông xây dựng, cụ thể hóa CTHÐ đại hội lần này gồm: Chuyển đổi cơ cấu cây ăn quả cam, quýt và phát triển cây hồi dược liệu theo hướng bền vững, gắn với tiêu thụ sản phẩm và đề án nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và đào tạo nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. Nếu như trong CTHÐ đã được thông qua, huyện đặt chỉ tiêu trồng mới 500 ha cây ăn quả thì trong đề án, nội dung này đã được cụ thể hóa. Theo đó, huyện chỉ đạo trồng mới 500 ha cây cam sành; hỗ trợ thâm canh khoảng 300 ha quýt theo tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng ba mô hình cam sành không hạt, nhân rộng để sản xuất nước ép; trồng mới 300 ha cây hồi… Các giải pháp cũng được chỉ đạo như: Sử dụng giống đầu dòng, cải tạo đất khi trồng thay thế, lồng ghép kinh phí các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để thực hiện… Ðồng thời, huyện chỉ đạo tiến độ thực hiện từng năm cụ thể; phân vùng thực hiện cho các xã Quang Thuận, Dương Phong, Ðôn Phong, Sỹ Bình, Vũ Muộn, Cao Sơn triển khai ngay. Trong đó, riêng cây cam sành, huyện phấn đấu trồng mới 50 ha ngay trong những tháng cuối năm 2020.

Bí thư Huyện ủy Ðồng Văn Lưu đánh giá, việc thảo luận, góp ý tại đại hội với 350 đại biểu sẽ tập trung được nhiều trí tuệ, kinh nghiệm hơn là chỉ có 35 ủy viên BCH khóa mới thảo luận. Ðại hội xong, BCH khóa mới triển khai ngay được chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội đồng thời với việc tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bắc Kạn, đại hội điểm Ðảng bộ huyện Bạch Thông đã tổ chức tốt điều hành thảo luận. Phần gợi ý thảo luận ngắn gọn, bảo đảm đầy đủ nội dung, thảo luận, góp ý vào các văn kiện của cấp trên và CTHÐ thực hiện nghị quyết của đại hội đã đưa ra được các giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nội dung tham gia sát với tình hình thực tế và có trách nhiệm, tâm huyết. Với cách làm mới này, Ðảng bộ huyện Bạch Thông sẽ có cơ sở để phát huy tốt vai trò Ðảng lãnh đạo toàn diện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: TUẤN SƠN