Ðồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận:

Chú trọng chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Chủ Nhật, 31-01-2021, 04:53

Phóng viên (PV): Công tác tuyên giáo là một trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Ðảng, bảo đảm cho sự lãnh đạo toàn diện của Ðảng. Nét nổi bật của công tác tuyên giáo góp phần xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị tỉnh Ninh Thuận trong nhiệm kỳ qua là gì, thưa đồng chí?

Ðồng chí Trần Minh Nam: Cùng với thực hiện tốt công tác tham mưu, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, truyền thống cách mạng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tuyên giáo cấp cơ sở đã tập trung chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ, thiết thực nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin như tổ chức tiếp sóng các hội nghị, hội thảo, giao ban bằng trực tuyến, lập nhóm Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, tuyên truyền... đã góp phần cổ vũ, huy động sức mạnh của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sự nghiệp đổi mới của đất nước và của tỉnh; tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong thực hiện các nghị quyết của Ðảng, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình, gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tốt trong dư luận. Ðồng thời, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để ngăn chặn, gỡ bỏ tin giả, thông tin sai sự thật trên in-tơ-nét; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời định hướng trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; chấn chỉnh, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội... Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận; xử lý những khó khăn, vướng mắc, không để hình thành điểm nóng.

Những nỗ lực của ngành đã góp phần cùng Ðảng bộ thực hiện hoàn thành 25 trong số 27 chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, một số chỉ tiêu đạt cao như: Tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 10,9%/năm, quy mô nền kinh tế tăng 2,18 lần so năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 60,1 triệu đồng/năm, tăng 2,19 lần so năm 2015; thu ngân sách đạt 4.300 tỷ đồng, tăng bình quân 17,5%/năm; kết nạp 4.608 đảng viên mới, đạt 115,2% chỉ tiêu. Ðời sống mọi mặt của nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị được tăng cường, bảo đảm năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo những tiền đề quan trọng cho sự phát triển của tỉnh giai đoạn mới.

PV: Ðể nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên giáo trong tình hình mới, tỉnh đã có giải pháp nào, thưa đồng chí?

Ðồng chí Trần Minh Nam: Dự báo thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đan xen cả thuận lợi và thời cơ mới; công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, của tỉnh Ninh Thuận ngày càng phát triển theo chiều sâu và chất lượng cao hơn, cũng đặt ra nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn. Ðể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ngành tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là với người đứng đầu để mỗi đồng chí nhận thức đầy đủ và sâu sắc tình hình, từ đó có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, phù hợp; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Ðảng, giữ vững các nguyên tắc, quy định của Ðảng, kỷ cương, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, thường xuyên tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn từ cơ sở để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, xử lý các tình huống nảy sinh, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, bảo đảm tính thuyết phục, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề nảy sinh của địa phương, nguyện vọng chính đáng của người dân, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, góp phần đưa nhanh Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Lâm và Nguyễn Trung

(Thực hiện)