Chính sách mới - Quyết định mới

Thứ Bảy, 01-08-2020, 01:16

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27-12-2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển. 

Theo đó, việc mua tàu biển sử dụng vốn nhà nước được thực hiện thông qua năm bước thay vì bốn bước theo quy định cũ gồm: phê duyệt chủ trương mua tàu biển; lựa chọn tàu, dự kiến giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua tàu; lập, thẩm định, phê duyệt dự án mua tàu biển; quyết định mua tàu biển; hoàn tất thủ tục mua tàu biển. Quy trình của việc bán tàu biển sử dụng vốn nhà nước; dự án đóng mới tàu biển sử dụng vốn nhà nước cũng được thực hiện qua năm bước như trên…

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-9-2020.