Cần có những chính sách lâu dài để phát triển toàn diện thanh niên

Thứ Tư, 20-01-2021, 05:21

TTXVN - Ngày 19-1, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Ðề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Ðề án 500 trí thức trẻ) và Ðề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 (Ðề án 567).

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, thời gian qua, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai Chiến lược và các đề án đạt nhiều kết quả quan trọng. Về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020, kết quả tổng hợp báo cáo thực hiện của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, về cơ bản, các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. Về Ðề án 567, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý biên soạn Bộ tài liệu gồm những nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, hành chính nhà nước và quản lý nhà nước. Từ năm 2015 đến 2020, thông qua việc thực hiện Ðề án, đã bồi dưỡng cho hơn 14 nghìn cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã, 42 tỉnh trong phạm vi Ðề án với tổng kinh phí triển khai thực hiện là gần 29,8 tỷ đồng. Với Ðề án 500 trí thức trẻ, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND 34 tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Ðề án tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tính đến ngày 31-12-2014, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn đội viên Ðề án với tổng số 500 đội viên. Trong đó có 115/500 đội viên (chiếm 23%) có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức văn phòng-thống kê; 187/500 đội viên (chiếm 37,4%) có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức tổng kết các đề án tại đơn vị mình một cách khẩn trương, nghiêm túc, bài bản từ cơ sở, bảo đảm thực chất, đúng tiến độ.

Về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ, về cơ bản, sáu mục tiêu, tám nhóm chỉ tiêu phát triển thanh niên và 29 chỉ tiêu được điều chỉnh, bổ sung của Chiến lược đã được các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc. Dấu ấn lớn nhất trong giai đoạn này là việc Chính phủ đã trình Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Thanh niên năm 2020. Ðây chính là nền tảng, cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành tiếp tục cụ thể hóa và hoàn thiện chính sách, pháp luật về thanh niên.

Về Ðề án 567, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá, qua sáu năm thực hiện, cơ bản Ðề án đã được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chính trị, trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động để cán bộ, công chức trẻ ở xã trở thành hạt nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ðánh giá về Ðề án 500 trí thức trẻ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, các đội viên đã chủ động khắc phục khó khăn, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau 5 năm về xã công tác, đội viên đã đề xuất xây dựng, triển khai các đề án phát triển kinh tế - xã hội, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới cho bà con nhân dân. Hằng năm, phần lớn đội viên đều được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện nay việc bố trí, sắp xếp, tuyển dụng đội viên vào các cơ quan nhà nước cũng gặp những khó khăn nhất định. Trong số 411 đội viên Ðề án có nhu cầu được bố trí sử dụng, có 121 đội viên được địa phương đề xuất dự kiến vị trí bố trí, sử dụng, còn 290 đội viên chưa có phương án bố trí, sử dụng.

Nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thi hành Luật Thanh niên năm 2020, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương tại hội nghị này, đánh giá rõ nét hơn những kết quả, thành công đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém để có các giải pháp khắc phục; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thanh niên, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế...