Cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 22-08-2019, 02:15

Tháng 3-1947, Bác Hồ kêu gọi thi đua xây dựng “Đời sống mới là Cần, Kiệm, Liêm, Chính”. Tháng 6-1949, để tiếp tục răn dạy cán bộ về đạo đức, Bác viết tác phẩm “Cần Kiệm Liêm Chính” là những đức tính của người cán bộ, như trời có bốn mùa, đất có bốn phương. Từ đó Người đã khái quát thành những phẩm chất chung, cơ bản nhất của con người Việt Nam trong thời đại mới là trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng.

Nhất quán với quan điểm nêu trên, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải gìn giữ Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vật quốc gia, chứa đựng những lời căn dặn ân tình, thiết tha, niềm tin tưởng sâu sắc của Người về Đảng, đất nước, dân tộc gửi lại các thế hệ mai sau. Tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Di chúc của Bác như đã trở thành Cương lĩnh hành động, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đảng bộ Khối các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương gồm 99 tổ chức đảng, 105 nghìn đảng viên trong các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty lớn và tổng công ty hạng đặc biệt hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hai Đảng bộ Khối có vai trò, vị trí rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã nhận thức sâu sắc về vị thế, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên, cán bộ và người lao động ở các cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Trước hết, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã xây dựng nên truyền thống hào hùng, từng bước vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các thế hệ cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp Trung ương luôn là lực lượng tinh túy, kiên định, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp góp phần quan trọng vào việc tham mưu, tổ chức, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của đất nước.

Thành quả của công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp Trung ương có được như ngày nay chính là nhờ vào sự thống nhất ý chí hành động của tập thể cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đảng bộ. Các tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp Trung ương đã phát huy tốt tinh thần “đoàn kết”, động viên, tập hợp, huy động các lực lượng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp Trung ương luôn “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí”, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đem hết khả năng, trí tuệ để cống hiến, làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm được giao, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hai là, các cấp ủy đảng ở các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp Trung ương thực hiện nghiêm lời dạy của Bác: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”, đã thường xuyên tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, không nể nang, qua loa đại khái, hình thức. Mục đích của tự phê bình và phê bình là giúp cho bản thân và đồng chí của mình ngày càng tiến bộ hơn, hạn chế khuyết điểm. Tự phê bình và phê bình là công việc được các tổ chức đảng triển khai thường xuyên, là nguyên tắc, quy luật phát triển của Đảng, là biện pháp tốt nhất để củng cố, phát triển sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ.

Ba là, thực hiện Di chúc của Bác, các tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp Trung ương đã xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong mỗi giai đoạn cách mạng; luôn luôn ý thức tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, từ nghị quyết của các Đại hội đại biểu toàn quốc đến nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII (tháng 2-1999) về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI (tháng 1-2012) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII (tháng 10-2016) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng, củng cố bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, chất lượng, hiệu quả chính là hành động thiết thực làm theo Di chúc của Bác, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức mạnh chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho uy tín của Đảng ta ngày càng cao và mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân ngày càng được tăng cường.

Bốn là, 50 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương luôn chú ý đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ làm nguồn kế tục sự nghiệp cách mạng của thế hệ cha anh; đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên, chăm lo thế hệ trẻ, coi lực lượng đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt; là người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. Các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Khối các cơ quan Trung ương và Khối doanh nghiệp Trung ương ngày càng lôi cuốn nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Góp phần thực hiện lời Bác căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Năm là, thực hiện Di chúc của Người, với vai trò, vị trí quan trọng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương đã luôn luôn có trách nhiệm to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển và hội nhập của đất nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương đã chủ động, tích cực tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở tầm vĩ mô, góp phần quan trọng vào những thành công của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ở các tập đoàn, tổng công ty thực hiện tốt công tác sắp xếp, thoái vốn, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp được đẩy mạnh, thực hiện kịp thời việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và các quy chế quản trị nội bộ sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp. Tình hình việc làm và thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước được duy trì ổn định. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội.

Trong Di chúc, Bác căn dặn “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc, là dịp để mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động ở các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp Trung ương tự soi rọi lại mình; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, phấn đấu, rèn luyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như mong ước của Người.

SƠN MINH THẮNG