Bổ sung chức năng cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng

Thứ Bảy, 18-01-2020, 05:27

TTXVN - Ðồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Quyết định số 216-QÐ/TW, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Nội chính T.Ư, thay thế Quyết định số 159-QÐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Nội chính T.Ư.

Theo đó, Ban Nội chính T.Ư là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành T.Ư, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Ðồng thời, Ban Nội chính T.Ư được bổ sung chức năng là "cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Ðảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư".

Ban Nội chính T.Ư có nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, tham mưu những quan điểm, chủ trương, định hướng của Ðảng về công tác xây dựng pháp luật, trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chủ trì hoặc phối hợp nghiên cứu, tham mưu một số chủ trương, chính sách lớn về an ninh quốc gia, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phối hợp nghiên cứu, tham mưu về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính (viện kiểm sát, tòa án, tư pháp, thanh tra, công an, quân đội), Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức có liên quan trong lĩnh vực nội chính, tư pháp ở Trung ương.

Ban Nội chính T.Ư cũng có nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định.

Theo Quyết định này, Ban Nội chính T.Ư có nhiệm vụ phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư và các cơ quan liên quan thẩm định, tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh khác theo quy định.

Ðể thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban Nội chính T.Ư được quyền yêu cầu các cơ quan nội chính, tư pháp Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan làm việc, báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ. Ðồng thời, tham dự các phiên họp của các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính T.Ư.