Bộ Chính trị ban hành Kết luận về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nông, lâm nghiệp

Thứ Năm, 06-08-2020, 01:02

Ngày 29-7, tại Hà Nội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận số 82-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. 

Theo Kết luận của Bộ Chính trị, đánh giá tình hình sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 30 công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp đạt được một số kết quả tích cực. Số lượng công ty nông, lâm nghiệp đã sắp xếp chuyển sang hoạt động theo mô hình mới đạt 62,5%. Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết số 30 vẫn còn hạn chế, yếu kém, nguyên nhân có cả khách quan và chủ quan, song do nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 30, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền bám sát các quan điểm, mục tiêu phương hướng, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết; đồng thời tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới và phát triển hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp; tiếp tục hoàn thiện cơ chế  chính sách về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông, lâm nghiệp; tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại các công ty;  nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. 

Bộ Chính trị chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong tổ chức thực hiện Kết luận quan trọng này.

PV