Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu Quốc hội triển khai công tác sáu tháng cuối năm

Thứ Năm, 02-07-2020, 01:43

Sáng 1-7, Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu Quốc hội tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết sáu tháng đầu năm, triển khai công tác sáu tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Cùng dự và chủ trì có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư; Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Nội vụ; Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội (QH). Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 70 điểm cầu trên cả nước với sự tham dự của hàng nghìn đại biểu tại các điểm cầu gồm: đại diện Thường trực tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu QH, cùng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Sáu tháng đầu năm nay, trong điều kiện vừa phải chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19; vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính trị được T.Ư, QH, Chính phủ, cấp ủy và chính quyền các cấp giao, ba cơ quan ở các cấp đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, góp phần vào thành tích chung của cả nước trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nhiệm vụ trong sáu tháng cuối năm, Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu QH và ba cơ quan ở các cấp cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tập trung tham mưu, thực hiện thắng lợi. Đó là, tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35, Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, Kết luận số 75 của Ban Chấp hành T.Ư, các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả kỳ họp thứ chín QH khóa XIV và giao ban thường kỳ của Chính phủ những nội dung liên quan công tác tổ chức, cán bộ. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan và các đảng bộ trực thuộc T.Ư chuẩn bị tốt các văn kiện đại hội, nhất là về công tác nhân sự, bảo đảm chất lượng, góp phần chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc T.Ư. Tích cực tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ các hội nghị T.Ư từ nay đến cuối nhiệm kỳ Đại hội XII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng và kỳ họp thứ 10 QH khóa XIV. Tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc T.Ư nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và chế độ chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các cấp đoàn thể chính trị - xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP (ngày 9-3-2015) và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW (ngày 20-12-2019). Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện xây dựng thể chế, chính sách; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ được giao, trọng tâm là các nội dung báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, quy định của hội nghị T.Ư 4, 6, 7, 8 khóa XII của Đảng gắn với công tác nhân sự đại hội đảng và nhân sự đại biểu QH, HĐND các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với công tác chuẩn bị nhân sự của các cấp ủy, tổ chức Đảng, Nhà nước gắn với Đại hội XIII và bầu cử đại biểu QH và HĐND. Thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là đại hội đảng bộ các cấp gắn với bầu cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, lần thứ 5 năm 2020. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học góp phần phục vụ có hiệu quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, nhất là về công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; không chạy chức, chạy quyền; không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp, đại biểu QH và HĐND các cấp.