Ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế - xã hội

Thứ Tư, 26-02-2020, 02:23

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội (KTXH) phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, có 200 chỉ tiêu gồm: Tổng sản phẩm trong nước (GDP), cơ cấu tổng sản phẩm trong nước; tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước, năng suất lao động xã hội, chỉ số sản xuất công nghiệp, tăng trưởng năng suất lao động xã hội,... thuộc chín lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế, tài chính công, ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường kinh doanh, lao động việc làm, các vấn đề xã hội, môi trường, hành chính công phục vụ người dân, kết cấu hạ tầng và khoa học công nghệ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan thực hiện báo cáo các chỉ tiêu qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ xây dựng các biểu mẫu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chỉ tiêu KTXH thuộc ngành, lĩnh vực phân công để thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tổng hợp, tham mưu điều chỉnh Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về KTXH nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

PV