[Infographic] Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (1931 - 2020)

Thứ Năm, 13-08-2020 10:00
[Infographic] Tóm tắt tiểu sử đồng chí LÊ KHẢ PHIÊU, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam -0
[Infographic] Tóm tắt tiểu sử đồng chí LÊ KHẢ PHIÊU, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam -3
[Infographic] Tóm tắt tiểu sử đồng chí LÊ KHẢ PHIÊU, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam -1
[Infographic] Tóm tắt tiểu sử đồng chí LÊ KHẢ PHIÊU, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam -2
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần

 

THÁI AN - Đồ Họa: ĐỨC DUY - DUY LONG