Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư tập trung hoàn thiện các đề án phục vụ đại hội

Chủ Nhật, 31-05-2020, 04:35

Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành, thảo luận, cho ý kiến vào đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Ðảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề án phân bổ đại biểu dự Ðại hội Ðảng bộ Khối; đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Khối; thực hiện công tác cán bộ của Ðảng bộ Khối...

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, phân tích, góp ý của các đại biểu dự hội nghị, các tiểu ban phục vụ Ðại hội Ðảng bộ Khối tiếp tục hoàn chỉnh các đề án, đáp ứng mục tiêu xây dựng Ban Chấp hành Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư đề nghị các cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới đáp ứng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy theo quy định, để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với doanh nghiệp; bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; chú trọng cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học kỹ thuật trong cấp ủy; tăng cường số lượng cấp ủy viên ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu. Việc giới thiệu nhân sự phải trên cơ sở quy hoạch; giữ vững nguyên tắc, thực hiện nghiêm quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ; phát huy trí tuệ và đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trong việc giới thiệu nhân sự; đồng thời phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ tới.

* Ðến nay, đã có 49 trong tổng số 68 tổ chức cơ sở đảng (gồm 58 đảng bộ và 10 chi bộ) trực thuộc Ðảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội (Ðảng bộ Khối) đã tổ chức đại hội. Ðảng ủy Khối phấn đấu hoàn thành kế hoạch đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trước ngày 10-6.

Tiếp tục công tác chuẩn bị Ðại hội Ðảng bộ Khối lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối chỉ đạo các tiểu ban hoàn thiện các văn kiện đại hội; các đề án về công tác nhân sự phục vụ đại hội. Ban Chỉ đạo chương trình và các ban tham mưu tổng kết ba chương trình công tác và chín đề án của Ðảng ủy Khối nhiệm kỳ qua, rà soát đánh giá các chỉ tiêu; tổng hợp số liệu kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ nay đến Ðại hội Ðảng bộ Khối lần thứ 13, Ðảng ủy Khối tập trung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, hai khâu đột phá mà Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng; nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trước, trong và sau đại hội.

Ðảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; đánh giá kết quả tổ chức đại hội cơ sở trực thuộc; chỉ đạo cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 xây dựng quy chế làm việc, phân công cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên; xây dựng và hoàn thiện các đề án nhân sự phục vụ đại hội; tổ chức thực hiện các quy trình nhân sự đối với các đồng chí tái cử, các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vấn đề phức tạp nảy sinh của cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo đại hội các chi, đảng bộ cơ sở bảo đảm đúng quy định, yêu cầu, tiến độ. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại có liên quan công tác đại hội.

Ðối với cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc cơ sở xây dựng quy chế làm việc của chi bộ. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng; gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

PV