Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tập trung chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Bảy, 30-05-2020, 03:10

Ðến nay, đã có 3.940 chi bộ trong tổng số 5.408 chi bộ trực thuộc Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đạt tỷ lệ 72,86%.

Trong đó, có 26/61 đảng bộ tổ chức xong đại hội chi bộ trực thuộc. Các cấp ủy cơ sở đã chủ động tổ chức đại hội tại các tổ chức đảng có ít đảng viên. Ðến nay, đã có 313 trong tổng số 1.094 tổ chức cơ sở đảng (gồm 124 đảng bộ cơ sở và 189 chi bộ cơ sở) đã tổ chức đại hội, đạt 28,6%.

Về kết quả bước đầu đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Khối, theo Ðảng ủy Khối, về cơ bản công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng quy định của Ðiều lệ Ðảng và hướng dẫn của Ðảng ủy Khối, không có tình huống lớn phát sinh.

Ðể chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội các cấp trực thuộc và Ðại hội Ðảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðảng ủy Khối đề nghị, các cấp ủy trực thuộc cần tập trung chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Thường vụ Ðảng ủy Khối về đại hội đảng bộ các cấp. Báo cáo chính trị cần có tính khái quát cao, quan tâm những định hướng lớn; cần quan tâm chuẩn bị dự thảo chương trình hành động của cấp ủy để đại hội thảo luận, tham gia góp ý sát thực tế…

Công tác nhân sự phải bảo đảm đúng quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn; công tâm, khách quan, minh bạch; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là những đơn vị có khó khăn; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan nhân sự cấp ủy và đại biểu dự đại hội cấp trên. Thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả đại hội để kịp thời phổ biến, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, khắc phục những sai sót, khuyết điểm trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội. Cấp ủy các cấp cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị, xã hội trong việc tham gia đóng góp chuẩn bị văn kiện và nhân sự cấp ủy…

* Thực hiện Chương trình hành động về "Ðổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020", Tỉnh ủy Quảng Bình đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cán bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 01 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ðây được xem là giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác, tính chủ động và chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao đối với mỗi cán bộ lãnh đạo đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, với hơn 97% cán bộ, công chức từ cấp tỉnh, huyện được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn; 70% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng được bồi dưỡng theo chương trình quy định; 100% cán bộ chủ chốt các cơ quan, địa phương đạt các quy định tiêu chuẩn chức danh trở lên. Thông qua điều động, luân chuyển, cấp ủy các cấp đã từng bước bố trí cán bộ hợp lý hơn, góp phần khắc phục tình trạng tư tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, tạo nên những chuyển biến mới trong công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trên cơ sở những kết quả và hạn chế trong công tác cán bộ thời gian qua, để xây dựng được đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo và có tinh thần trách nhiệm cao, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục cụ thể hóa tiêu chuẩn, bảo đảm chặt chẽ khâu lựa chọn nhân sự để đúng người, đúng việc, đúng năng lực; tăng cường công tác quy hoạch, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được rèn luyện, trau dồi kiến thức gắn với thực tiễn đời sống xã hội.