Tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Thứ Sáu, 02-10-2020, 01:48

Chính phủ vừa ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT).

Theo đó, chương trình nhằm mục đích tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết T.Ư 5 và Kết luận số 70. Ðồng thời, xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp, hiệu quả. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình này là các bộ, ngành, địa phương tập trung ưu tiên bố trí và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước trong việc hỗ trợ các tổ chức KTTT, hợp tác xã (HTX); tiếp tục thực hiện tốt chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có trình độ về làm việc tại các HTX, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ðồng thời, xây dựng và tổng kết mô hình hợp tác hoạt động hiệu quả, từng bước khẳng định KTTT, HTX là nhân tố quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ðồng thời, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với KTTT, HTX theo hướng tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật của HTX; hỗ trợ, hướng dẫn để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho HTX hoạt động; tránh tình trạng buông lỏng hoặc can thiệp quá sâu, không đúng đối với tổ chức, hoạt động của HTX; tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước về KTTT, HTX...