Thực hiện điều tra doanh nghiệp năm 2020

Thứ Năm, 02-04-2020, 02:17

Bắt đầu từ ngày 1-4, Tổng cục Thống kê chính thức tiến hành điều tra doanh nghiệp (DN) năm 2020 trên phạm vi cả nước. Đây là một trong những cuộc điều tra được thực hiện theo Quyết định 43/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chương trình điều tra thống kê quốc gia. Điểm mới của điều tra DN năm nay là triển khai thu thập thông tin bằng bảng hỏi điều tra trực tuyến.

Kết quả thu thập từ cuộc điều tra được sử dụng phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển DN của quốc gia và từng địa phương; được dùng trong tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hằng năm của ngành thống kê. Đồng thời cũng là tư liệu để tổng hợp và biên soạn ấn phẩm “Sách trắng DN năm 2021” và “Sách trắng Hợp tác xã năm 2021”; đánh giá mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ trong DN và chi phí dịch vụ logistics trong thời đại công nghệ 4.0. Cuộc điều tra DN năm 2020 được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu, sử dụng 18 loại phiếu điều tra.