Sửa đổi, bổ sung quy định về trái phiếu doanh nghiệp

Thứ Ba, 14-07-2020, 02:14

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2020/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NÐ-CP ngày 4-12-2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trừ trường hợp theo quyết định của tòa án hoặc thừa kế theo quy định. Sau thời gian nêu trên, trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư, trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành có quyết định khác. Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra thị trường quốc tế thực hiện theo quy định về giao dịch tại thị trường phát hành. Ngoài ra, Nghị định số 81 cũng sửa đổi, bổ sung về điều kiện phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước đối với trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền. Nghị định mới cũng quy định ít nhất ba ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phát hành thực hiện công bố thông tin trước đợt phát hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán,...

Nghị định số 81 có hiệu lực thi hành từ 1-9-2020.