Phấn đấu tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt 7-8%

Thứ Ba, 06-04-2021, 02:08

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu thời kỳ 2021 - 2030 là tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 7 - 8%, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế; đến năm 2030, tỷ trọng của khu vực dịch vụ chiếm khoảng 50% GDP; trong thời kỳ 2030 - 2050 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, chiếm tỷ trọng khoảng 60% GDP.

Định hướng chung của chiến lược là đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các ngành dịch vụ. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, y tế, giáo dục, giao thông vận tải, logistics, thương mại, du lịch,... tại các thành phố lớn.