Ngành nông nghiệp rà soát các điều kiện kinh doanh

Thứ Sáu, 12-07-2019, 03:49

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang rà soát, tổng hợp các điều kiện đầu tư kinh doanh được quy định tại sáu luật gồm: Thủy sản, Lâm nghiệp, Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và bảy nghị định.

Theo thống kê, có 269 điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; bổ sung thêm một ngành nghề "Ðăng kiểm tàu cá" đã được quy định tại Ðiều 68 Luật Thủy sản, Ðiều 56 Nghị định số 26/2019/NÐ-CP ngày 8-3-2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. Bộ cũng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Ðầu tư cập nhật các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức rà soát các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ xây dựng luật sửa đổi bổ sung Luật Ðầu tư và Luật Doanh nghiệp.

PV