Lập quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Bảy, 08-08-2020, 05:25

Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc lập quy hoạch vùng ÐBSCL nhằm xác định phương hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tính liên ngành, liên vùng và liên tỉnh, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng. Quy hoạch này cũng nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm phát triển vùng ÐBSCL đến năm 2050 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước; đồng thời, giải quyết các vấn đề mất cân đối chính trong phát triển. Quy hoạch vùng ÐBSCL phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NÐ-CP, cần phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực đặc thù của vùng; các vấn đề trọng tâm cần giải quyết; dự báo triển vọng và nhu cầu phát triển vùng,...

PV