Đến năm 2025, thành lập mới 10 nghìn tổ chức kinh tế tập thể

Thứ Hai, 23-11-2020, 03:54

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu đến năm 2025 thành lập mới 10 nghìn tổ chức kinh tế tập thể, bao gồm HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác; thu hút khoảng tám triệu thành viên tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể; tất cả HTX tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật HTX,...

Ðồng thời, xây dựng 3.000 mô hình tổ chức kinh tế tập thể ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững; 50% tổng số tổ chức kinh tế tập thể, HTX có liên kết với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể khác. Tổ chức kinh tế tập thể, HTX có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, thực hành sản xuất xanh, OCOP,… được hỗ trợ kinh phí tham gia các hội chợ, triển lãm, diễn đàn trong nước và nước ngoài.

 

PV