Bàn giải pháp phát triển bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Thứ Bảy, 14-12-2019, 15:57
Hội thảo “Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

NDĐT - Ngày 14-12, tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1-7-2004 của Bộ Chính trị, Ban Kinh tế Trung ương và Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37- NQ/TW dự và chỉ đạo hội thảo.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, kinh tế vùng trung du và miền núi Bắc Bộ tăng trưởng 10%; năm 2018 thu nhập bình quân đạt 44,86 triệu đồng, gấp gần 12,9 lần so với 2004; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu hút nhiều nguồn lực cho phát triển, an ninh, chính trị ổn định; có 9/12 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu, 1/12 chỉ tiêu khả năng đạt vào 2020 mà Nghị quyết đã đề ra.

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm phát triển bền vững vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 về thể chế liên kết, điều phối phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; định hướng chính sách giảm nghèo; những đột phá trong bối cảnh mới để phát triển du lịch; phát triển kinh tế cửa khẩu gắn với du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cơ chế, chính sách huy động và phân bổ các nguồn lực cho kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng để phát triển kinh tế cửa khẩu…

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của T.Ư, sự chủ động, sáng tạo nắm bắt cơ hội của các địa phương và nhân dân các dân tộc nên kinh tế- xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Qua đó đã phát huy được nội lực, thu hút nhiều nguồn lực đầu tư vào những ngành, lĩnh vực, sản phẩm có lợi thế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

Tuy nhiên, đến nay, trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn là vùng nghèo và khó khăn nhất của cả nước, quy mô kinh tế còn nhỏ, nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hiệu quả, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tại Hội thảo, làm sâu sắc hơn những kết quả trong triển khai chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển vùng thời gian qua, chỉ rõ những hạn chế, bất cập, những điểm nghẽn về chính sách thu hút nguồn lực; những vấn đề trong phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương về giải quyết khó khăn, vướng mắc thời gian qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, phát triển kinh tế- xã hội vùng trung du miền núi Bắc Bộ phải phù hợp với các chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm phát triển bền vững; lấy kết cấu hạ tầng giao thông là đột phá; nông nghiệp, công nghiệp chế biến và du lịch là nền tảng; bảo vệ an ninh sinh thái và quốc phòng an ninh là then chốt; hướng tới hình thành không gian kinh tế vùng dựa vào nội lực là chính nhưng nguồn lực đầu tư của T.Ư vẫn đóng vai trò quan trọng để dẫn dắt và khai thông các nguồn lực tại chỗ; phải đặc biệt coi trọng nhiệm vụ bảo vệ an ninh sinh thái và quốc phòng an ninh; khai thác hợp lý, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị, trong quá trình phát triển cần giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh sinh thái và bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa khai thác tài nguyên và giữ gìn cảnh quan để phát triển du lịch; giữa nâng cao chất lượng lao động, ổn định dân cư và di dân tự do; giữa phát triển kinh tế biên mậu với tăng cường quốc phòng, an ninh. Những ý kiến, đề xuất tại Hội thảo sẽ được Tổ biên tập chắt lọc, tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo tổng kết Nghị quyết 37- NQ/TW bảo đảm phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ đề ra, báo cáo Ban Chỉ đạo trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

THẾ BÌNH