Bắc Kạn thông tin việc thu hồi các khoản thanh toán vượt sau quyết toán

Thứ Năm, 12-12-2019, 08:52
Dự án xây dựng, cải tạo vườn ươm Cao Kỳ (Chợ Mới) chưa thu hồi được 523 triệu đồng thanh toán sai.

NDĐT - Ngày 12-12, Nhân Dân điện tử nhận được công văn của Sở Tài chính Bắc Kạn về việc tiếp thu, phản hồi bài báo “Nguy cơ mất vốn nhiều công trình xây dựng cơ bản ở Bắc Kạn” đăng trên Nhân Dân điện tử ngày 30-10-2019.

Công văn nêu, Sở Tài chính Bắc Kạn trân trọng cảm ơn Nhân Dân điện tử đã kịp thời thông tin về tình hình thu hồi các khoản thanh toán vượt sau phê duyệt quyết toán và việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm toán nhà nước của các chủ đầu tư trên địa bàn. Sở Tài chính Bắc Kạn cơ bản tiếp thu những nội dung bài báo đã đăng tải và cung cấp thêm thông tin làm rõ như sau:

Về số liệu tỉnh Bắc Kạn còn hơn 47 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước phải thu hồi sau quyết toán các dự án hoàn thành và theo kết luận thanh tra, kiểm toán: Tính đến tháng 10-2018, số phải thu hồi sau thanh toán vượt quyết toán là hơn 28 tỷ đồng; các khoản phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm toán là hơn 19 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc cộng hai số liệu của hai khoản phải thu trên như báo đăng là chưa phù hợp. Lý do: Tại thời điểm phê duyệt quyết toán dự án, nếu kết luận thanh tra, kiểm toán của chủ đầu tư chưa thực hiện thu hồi thì sẽ phải tiếp tục chấp hành và phản ánh giảm trừ vào giá trị phê duyệt quyết toán của dự án nên trong số phải thu hồi thanh toán vượt sau phê duyệt quyết toán có thể có số phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm toán.

Đến ngày 20-9-2019, số còn phải thu hồi của tỉnh Bắc Kạn còn hơn 16 tỷ đồng, trong đó khoản nợ còn phải thu sau phê duyệt quyết toán hơn 14 tỷ đồng, khoản còn phải thu hồi theo kiến nghị thanh tra, kiểm toán hơn hai tỷ đồng (trùng hơn 10 tỷ đồng trong khoản nợ còn phải thu sau phê duyệt quyết toán).

Về nội dung “Một số dự án khó thu hồi tạm ứng quá hạn do chủ đầu tư chưa thực sự sâu sát, lựa chọn nhà thầu còn hạn chế về năng lực, như: dự án di dời tái định cư bảo đảm ổn định cuộc sống cho 28 hộ dân thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ (Ba Bể) dư tạm ứng 400 triệu đồng; dự án tôn tạo bảo tồn di tích ATK Bắc Kạn dư tạm ứng 1,7 tỷ đồng; dự án đường Cao Trĩ - Quảng Khê - Hoàng Trĩ dư tạm ứng một tỷ đồng: Đến ngày 20-9-2019, dự án di dời tái định cư bảo đảm ổn định cuộc sống cho 28 hộ dân thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ (Ba Bể) đã thu hồi được số dư tạm ứng; dự án tôn tạo bảo tồn di tích ATK Bắc Kạn đã thu hồi được hơn 1,1 tỷ đồng; dự án đường Cao Trĩ - Quảng Khê - Hoàng Trĩ không có số dư tạm ứng quá hạn.

Về công tác chỉ đạo đôn đốc thu hồi của tỉnh: Đối với các khoản thu hồi thanh toán vượt sau phê duyệt quyết toán được UBND tỉnh chỉ đạo trách nhiệm thu hồi ngay trong quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Đối với các khoản phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm toán, ngay sau khi có kết luận, UBND tỉnh đều chỉ đạo, đôn đốc cụ thể từng đơn vị liên quan thực hiện, đồng thời giao Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện.

Đến thời điểm hiện nay, kết quả thu hồi các khoản thanh toán vượt sau phê duyệt quyết toán đạt 60,13%, số còn lại phải tiếp tục thu hồi là hơn 11 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt, như: ngày 20-11-2019, đã tổ chức hội nghị chuyên đề làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư có số nợ phải thu hồi, đồng thời có văn bản đôn đốc các doanh nghiệp trong tỉnh có số nợ phải thu, giao nhiệm vụ cho cơ quan công an thụ lý hồ sơ đối với các khoản phải thu của doanh nghiệp ngoài tỉnh và các doanh nghiệp ngừng hoạt động để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm thu hồi các khoản nợ theo quy định hiện hành: Trên cơ sở quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18-1-2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18-1-2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Cụ thể: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc thu hồi hoàn trả ngân sách Nhà nước khoản thanh toán vượt giá trị quyết toán của các dự án do mình làm chủ đầu tư theo quyết định cấp có thẩm quyền. Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm đôn đốc chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ khi dự án đã quyết toán và tất toán tài khoản, đồng thời hằng năm báo cáo về cơ quan tài chính tình hình thanh toán công nợ, tất toán tài khoản của các dự án để có biện pháp đôn đốc thực hiện. Cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở công văn của Sở Tài chính Bắc Kạn, Nhân Dân điện tử xin thông tin, làm rõ thêm những nội dung công văn của Sở Tài chính Bắc Kạn đã nêu như sau:

Về số liệu tỉnh Bắc Kạn còn hơn 47 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước phải thu hồi sau quyết toán các dự án hoàn thành và theo kết luận thanh tra, kiểm toán: Tại báo cáo số 1493/BC-STC ngày 20-9-2019 của Sở Tài chính Bắc Kạn trong mục a, khoản 2 ghi: Kết quả thu hồi các khoản thanh toán vượt của các dự án đã quyết toán nộp NSNN đến ngày 16-9-2019 đạt hơn 14 tỷ đồng, tương đương 50% số phải thu tại Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 11-12-2018. Đối với các khoản thu theo kiến nghị tại các kết luận thanh tra, kiểm toán Nhà nước thực hiện đến 31-8-2019 tương đối thấp, số thu hồi, giảm cấp phát chỉ đạt 7,2/19,6 tỷ đồng, tương đương 37% tổng giá trị kiến nghị xử lý. Đối với số phải thu hồi của các dự án quyết toán từ ngày 1-1-2019 trở đi, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp Kho bạc Nhà nước thực hiện bù trừ trực tiếp cho các khoản phải trả trong cùng dự án ngay từ khi phê duyệt quyết toán dự án.

Về nội dung “Một số dự án khó thu hồi tạm ứng quá hạn do chủ đầu tư chưa thực sự sâu sát, lựa chọn nhà thầu còn hạn chế về năng lực, như: dự án di dời tái định cư bảo đảm ổn định cuộc sống cho 28 hộ dân thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ (Ba Bể) dư tạm ứng 400 triệu đồng; dự án tôn tạo bảo tồn di tích ATK Bắc Kạn dư tạm ứng 1,7 tỷ đồng; dự án đường Cao Trĩ - Quảng Khê - Hoàng Trĩ dư tạm ứng một tỷ đồng: Theo báo cáo số 117/BC-ĐGS ngày 7-12-2018 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến tháng 8-2018 tại trang 5, có ghi: “Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB vẫn còn nhiều bất cập, còn nhiều chủ đầu tư chậm lập hồ sơ thanh toán tạm ứng, thực hiện thanh toán hết 100% giá trị dự toán cho các nhà thầu, tự gây khó khăn trong việc thu hồi vốn và lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành do nhà thầu không phối hợp; một số dự án khó thu hồi tạm ứng quá hạn do chủ đầu tư chưa thực sự sâu sát, lựa chọn nhà thầu còn hạn chế về năng lực (như dự án Di dời tái định cư bảo đảm ổn định cuộc sống cho 28 hộ dân thôn Nà Cọ, xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể dư tạm ứng 400 triệu đồng; dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích ATK tỉnh Bắc Kạn dư tạm ứng 1.700 triệu đồng; dự án đường Cao Trĩ - Quảng Khê - Hoàng Trĩ dư tạm ứng 1.000 triệu đồng...)...”.

Về công tác thu hồi của tỉnh: Theo báo cáo số 37/BC-HĐND ngày 8-5-2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về kết quả khảo sát việc thực hiện thu hồi kinh phí thanh toán vượt giá trị quyết toán và kinh phí ngân sách tỉnh cho vay thì: Nhiều chủ đầu tư chưa quyết liệt, chủ động trong việc thu hồi kinh phí. Việc phân định trách nhiệm thu hồi kinh phí giữa các đơn vị chưa rõ ràng dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm. Công tác phối hợp rà soát, báo cáo số liệu thu hồi kinh phí giữa cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước chưa thường xuyên chặt chẽ. Báo cáo kinh phí thu hồi giữa hai ngành còn sai khác về số liệu và tên đơn vị hoàn thành công tác thu hồi kinh phí. Kho bạc Nhà nước chưa làm hết trách nhiệm trong đôn đốc các chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán các khoản nợ phải thu và tất toán tài khoản của các dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định.

* Nguy cơ mất vốn nhiều công trình xây dựng cơ bản ở Bắc Cạn

TUẤN SƠN