Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm

Thứ Hai, 22-02-2021, 01:52

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về định hướng phát triển lĩnh vực giáo dục đại học; kết nối các ngành, các vùng có liên quan theo quy hoạch tổng thể quốc gia; thiết lập hệ thống giáo dục đại học mở, công bằng, bình đẳng, chất lượng, hiệu quả, làm cơ sở triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn trên phạm vi cả nước thuộc lĩnh vực giáo dục đại học, đồng thời là cơ sở huy động nguồn lực của cộng đồng, xã hội. Quy hoạch cần phân tích, đánh giá các yếu tố, điều kiện nguồn lực, dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển, phương án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm; xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch,...

PV