Bồi dưỡng, tập huấn gần 107 nghìn cán bộ, giáo viên

Thứ Ba, 28-01-2020, 01:40

Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) cho biết, để tăng cường chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông… đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, năm 2020, toàn ngành sẽ bồi dưỡng, tập huấn cho gần 107 nghìn người trong khuôn khổ các dự án ODA. Trong đó, bồi dưỡng 47 nghìn giáo viên cốt cán, tổ trưởng chuyên môn và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán.

Ngoài ra, các địa phương sẽ tổ chức cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà tự học thường xuyên, liên tục với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán. Trong đó, tổ chức cho khoảng 850 nghìn giáo viên đại trà tự học, tự sinh hoạt chuyên môn theo trường hoặc cụm trường về hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sử dụng phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tổ chức cho khoảng 70 nghìn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông đại trà tự học và sinh hoạt chuyên môn theo trường, cụm trường về quản trị hoạt động giáo dục trong trường học; quản trị nhân sự trong trường học…

PV