Góp phần phát triển thành phố và ngành công thương

Thứ Hai, 10-08-2020, 21:38
Lễ nghiệm thu công trình nâng cấp đường liên thôn tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh do Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí. Ảnh: CTV

“Tích cực tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh và ngành công thương; đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh với tốc độ tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bền vững...”,  đó là một trong những nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Công thương tại TP Hồ Chí Minh (Đảng bộ Khối) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề ra đối với tổ chức đảng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) thuộc Đảng bộ Khối.

Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cao Văn Đức cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết và các văn bản liên quan từ T.Ư đến địa phương đều nghiêm túc, hiệu quả; gắn với xây dựng chương trình hành động phù hợp từng cơ quan, đơn vị, DN. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được chú trọng thực hiện. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ Khối ổn định; hầu hết đồng tình với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng; tin tưởng vào công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo. 

Công tác phát triển đảng được quan tâm; kết nạp đảng viên đúng quy trình, bảo đảm về chất lượng và số lượng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 2.311 đảng viên, đạt 107,49% chỉ tiêu. Phần lớn các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối đều nhận thức tầm quan trọng của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và XII); hầu hết đảng viên giữ vững lập trường, quan điểm chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự tác động và tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Thời gian qua, phần lớn các DN đã tích cực chuyển dịch cơ cấu sản xuất, kinh doanh theo hướng gắn kinh doanh với sản xuất, phát triển các ngành dịch vụ, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng các ngành có giá trị gia tăng cao, dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Một số DN đạt thương hiệu quốc gia nhiều năm liền, nhiều DN hưởng ứng và có sản phẩm tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố… Hằng năm, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập của người lao động đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, các ngành điện, xăng dầu và thực phẩm đã đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế thành phố và cả nước; đóng vai trò quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh năng lượng, thực phẩm cho thành phố và cả khu vực Nam Bộ. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan, đơn vị, DN trong Đảng bộ Khối đóng trên địa bàn đã đóng góp hơn 99 nghìn tỷ đồng vào ngân sách thành phố. Cùng với đó, cấp ủy cơ sở đã phát huy vai trò tích cực trong quá trình thực hiện cổ phần hóa DN nhà nước từ khâu chuẩn bị nhân sự, xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh. Đến nay, đã có hơn 91,25% DN nhà nước thuộc Khối chuyển sang cổ phần, trong đó có 80% số DN có vốn nhà nước và 20% số DN không còn vốn nhà nước.

Tuy vậy, trong thực tế vẫn còn một số cấp ủy chưa chủ động phối hợp với hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc DN trong việc xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; vẫn còn DN hoạt động kém hiệu quả, quản lý tài chính lỏng lẻo… Khả năng gắn kết giữa các đơn vị trong Khối để thực hiện các hoạt động, các phong trào chung có lúc, có nơi chưa thật chặt chẽ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và học tập, quán triệt nghị quyết ở một số đơn vị còn chưa tốt, hiệu quả chưa cao. Một số đồng chí cấp ủy viên chưa thật gương mẫu trong học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số ít bí thư cấp ủy chưa chủ động nghiên cứu triển khai nghị quyết cho đảng viên tại đơn vị mình.

Bí thư Đảng ủy Khối Trần Xuân Điền cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt công tác kết nạp đảng, giáo dục, rèn luyện, phân công đảng viên. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và XII); đẩy mạnh và nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Các đơn vị, DN trong Đảng bộ Khối tiếp tục tích cực tham gia thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và ngành công thương; đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh với tốc độ tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bền vững. Tích cực chuyển dịch cơ cấu sản xuất, kinh doanh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Chú trọng mở rộng thị trường ngoài nước và phát triển hệ thống phân phối trong nước, xây dựng thương hiệu sản phẩm và thương hiệu DN. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo sự gắn kết và giúp đỡ nhau trong toàn Khối.

 

HOÀNG LIÊM