Phát triển đội ngũ chuyên gia bảo vệ hệ thống thông tin của Ðảng và Nhà nước

Thứ Hai, 11-01-2021, 01:47

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Ðề án “Ðào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin (ATTT) giai đoạn 2021 - 2025”. Mục tiêu tổng quát của đề án là đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng về ATTT cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức nhà nước; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức của Ðảng, tổ chức chính trị - xã hội đào tạo, tập huấn về ATTT khi có đề nghị từ các cơ quan, tổ chức này; xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia ATTT để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Ðảng và Nhà nước.

Theo đó, sẽ tổ chức 6.000 lượt đào tạo ngắn hạn về kiến thức, kỹ năng ATTT của người dùng cho các công chức, viên chức và người lao động có sử dụng thiết bị công nghệ thông tin khi làm việc của các cơ quan, tổ chức của Ðảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của nhà nước; lựa chọn và tổ chức đào tạo 200 chuyên gia ATTT để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Ðảng và Nhà nước; đưa 150 giảng viên, nghiên cứu viên đi đào tạo, bồi dưỡng cập nhật về ATTT ở nước ngoài, trong đó có tối thiểu 70 tiến sĩ; đào tạo 5.000 thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân ATTT;...

PV