Thông báo tuyển dụng

Thứ Năm, 21-11-2019, 22:24

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức:

1. Tiêu chuẩn, Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án; đang bị áp dựng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển:

- 02 viên chức vị trí việc làm Thường trực Phối hợp cứu nạn: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Khoa học hàng hải, Ngành Luật, Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển; An toàn hàng hải, Kinh tế vận tải biển, Tổ chức và quản lý vận tải, Công nghệ thông tin; Ngoại ngữ, Chuyên ngành: Điều dưỡng, Đa khoa. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 và tương đương trở lên (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

- 05 viên chức vị trí việc làm Quản lý kỹ thuật vật tư, phương tiện tìm kiếm cứu nạn: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Điều khiển tàu biển; Máy tàu biển, Máy tàu thủy; Kỹ thuật điện-điện tử, Cơ khí, Thương mại điện tử, Thiết kế tàu, Đóng tàu, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật an toàn hàng hải, Xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật môi trường, Kinh tế; Tài chính, Luật, Bảo hiểm. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 và tương đương trở lên (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

- 04 viên chức vị trí việc làm Kế toán: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành: Quản lý tài chính công; Quản lý nhà nước về kinh tế; Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kiểm toán, Bảo hiểm. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 và tương đương trở lên (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

- 04 viên chức vị trí việc làm Kế hoạch: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, Kinh tế, Tài chính, Luật hàng hải; ngành Luật, Xây dựng công trình thủy; Quản lý xây dựng; Quản lý dự án; Công nghệ thông tin. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 và tương đương trở lên (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

- 02 viên chức vị trí việc làm Đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Khoa học hàng hải, Quản lý hàng hải; Bảo đảm an toàn hàng hải, Luật hàng hải, Kinh tế; Quản trị nhân lực, Ngoại ngữ, Ngành Luật, Quản trị văn phòng; Hành chính văn phòng. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 và tương đương trở lên (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

- 01 viên chức vị trí việc làm Tổ chức nhân sự: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Khoa học hàng hải, Luật hàng hải, Kinh tế xây dựng, Kinh tế thương mại, Kinh tế ngoại thương, Tài chính, Quản trị nhân lực; Tổ chức quản lý vận tải, ngành Luật; Hành chính công và quản lý công, Tổ chức nhân sự hành chính nhà nước. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 và tương đương trở lên (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

- 02 viên chức vị trí việc làm Hành chính, văn thư tổng hợp: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành: Hành chính văn phòng, Luật, Văn thư lưu trữ, Quản trị văn phòng, Kế toán, Thống kê. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 và tương đương trở lên (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

- 01 viên chức vị trí việc làm Hợp tác quốc tế: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành: Ngoại ngữ, Thương mại quốc tế, Luật hàng hải; Kinh tế ngoại thương, Kinh tế quốc tế; ngành Luật. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 và tương đương trở lên (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT); Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và tương đương trở lên (quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

- 02 viên chức vị trí việc làm Thuyền trưởng: Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thuyền trưởng phù hợp với phương tiện tìm kiếm cứu nạn.

- 01 viên chức vị trí việc làm Đại phó: Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Đại phó phù hợp với phương tiện tìm kiếm cứu nạn.

- 02 viên chức vị trí việc làm Máy trưởng: Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Máy trưởng phù hợp với phương tiện tìm kiếm cứu nạn.

- 02 viên chức vị trí việc làm Thuyền phó 2: Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan boong trở lên phù hợp với loại tàu TKCN

- 01 viên chức vị trí việc làm Thuyền phó 3: Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn sỹ quan boong trở lên phù hợp với loại tàu TKCN

- 06 viên chức vị trí việc làm Thủy thủ: Có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thủy thủ trực ca trở lên.

- 03 viên chức vị trí việc làm Thợ máy: Có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thợ máy trực ca trở lên.

- 01 viên chức vị trí việc làm Bác sỹ: Tốt nghiệp Đại học Y khoa chuyên ngành Đa khoa; Có Giấy chứng nhận nghiệp vụ cơ bản.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP) và phải bảo đảm:

- Ghi đầy đủ thông tin theo mẫu, không được để trống bất kỳ thông tin nào.

- Thông tin về ngành đào tạo ghi đúng như văn bằng đã được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi theo đúng chuyên ngành trên bảng điểm.

- Ảnh 4x6 dán tại Phiếu đăng ký dự tuyển chụp trong thời hạn 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

- Gửi kèm theo 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận (để báo tin cho người dự tuyển).

Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ lớn (25x34cm) có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc, thành phần hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự nêu trên.

b) Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

3.2. Nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại (không qua đường bưu điện): Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, số 11A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

4. Hình thức, nội dung và thời gian tổ chức xét tuyển:

a) Hình thức tuyển dụng: Theo hình thức xét tuyển

b) Nội dung xét tuyển: Thực hiện thông qua 2 vòng

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn của người dự tuyển bao gồm: Kiến thức chung; nghiệp vụ chuyên ngành liên quan đến vị trí dự tuyển; ngoại ngữ; tin học văn phòng (trên máy hoặc thi trắc nghiệm trên giấy).

c) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng:

+ Vòng 1: Dự kiến tổ chức ngày: 22/11/2019

+ Vòng 2: Dự kiến tổ chức ngày: 02/12/2019

- Địa điểm thi: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, số 11A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

5. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ gồm có:

- Nộp bản sao (bản được cơ quan có thẩm quyền chứng thực) đồng thời xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành.

b) Trách nhiệm của người trúng tuyển:

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Tổng Giám đốc Trung tâm ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

- Trường hợp người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sau khi ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển, Trung tâm sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

6. Lệ phí tuyển dụng: Căn cứ vào Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức thì mức thu phí tuyển dụng phụ thuộc vào số lượng người đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển. Vì vậy, Trung tâm sẽ thông báo mức thu lệ phí thi tuyển sau khi phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi. Các thí sinh xem thông báo và nộp lệ phí thi tại địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 1.

7. Các quy định khác: Được thực hiện theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển hoặc không trúng tuyển; mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển 01 vị trí trong kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm.

Địa điểm liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, số 11A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 0243.7833646.

Trung tâm trân trọng thông báo.