Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Thứ Ba, 20-04-2021, 19:54

Hội đồng Quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông Vietcombank  tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ 6, ngày 23-4, (từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút: tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông).

Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông Vietcombank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 19-3-2021.

Nội dung Đại hội:

Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;

Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021;

Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;

Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021;

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số qui chế của VCB;

Tờ trình về phướn án tăng vốn điều lệ năm 2021-2022 của VCB;

Tờ trình khác (nếu có).

Tài liệu Đại hội: Giấy mời họp được gửi từ ngày 26-3-2021 cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải và công bố trên website của Vietcombank (http://www.vietcombank.com.vn: Trang Nhà Đầu tư, Mục Đại hội đồng  cổ đông). Quý cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 2-4-2021.

Đăng ký dự Đại hội:

Mọi thông tịn liên quan đến  Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với: Ban Chiến lược Tuyên giáo và Thư ký Tổng hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Tầng 19, tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024-39343137 (máy lẻ 1508/1822/1922/1841/1530); Fax: 024-38251322

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui long lập một văn bản ủy quyền giao cho người được ủy quyền (theo mẫu đính kèm và được đăng tải trên website http://www.vietcombank.com.vn). Giấy ủy quyền phải được xuất trình khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký tham dự tại Đại hội Cổ đông/Nhóm cổ đông sở hữu hơn 10% tổng số cổ phần của Vietcombank trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền kiến nghị và đề xuất các nội dung trong chương trình Đại hội. Kiến nghị và đề xuất phải được lập bằng văn bản và phải được gửi đến Vietcombank chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/Người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp/Thông báo mời họp, chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường họp được ủy quyền).

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
NGHIÊM XUÂN THÀNH