Lan rộng những việc làm thiết thực từ việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Bình Phước

Thứ Tư, 30-09-2020, 16:29
Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước tiếp công dân để nắm bắt các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Trong thời gian qua, việc triển khai học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra. 

Theo đó, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã nắm vững các yêu cầu và nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Nhiều địa phương đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nội dung đột phá để thực hiện có hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị. Từ  phong trào học và làm theo Bác đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Bình Phước và chăm lo đời sống của nhân dân.

Thành công từ việc xác định đúng, trúng trong tâm

Tùy vào tình hình thực tế, hàng năm Tỉnh ủy Bình Phước triển khai các kế hoạch học và làm theo Bác cho phù hợp. Theo đó, năm 2016 - 2017, Tỉnh ủy Bình Phước chọn hai nội dung để tập trung thực hiện tốt là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp; tổ chức thực hiện có hiệu quả sáu chương trình và 11 dự án trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Đây là việc quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực nên các chỉ tiêu đề ra trong năm 2017 đều đạt.

Bước sang năm 2018, Tỉnh ủy chọn nội dung trọng tâm về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của T.Ư. Trên cơ sở Nghị quyết của T.Ư, Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Quyết định số 999-QĐ/TU về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19 -NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định phê duyệt đề án do các đơn vị trình và chọn sau đơn vị để thực hiện điểm bắt đầu từ ngày 1-6-2018.

Sau hai năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã giảm 138 đầu mối cấp phòng, giảm 210 lãnh đạo các cấp và 1.845 biên chế, giảm chi thường xuyên từ bộ máy trên 120 tỷ đồng. Thực hiện nhất thể hóa cấp tỉnh và cấp huyện một số chức danh, đến nay cấp xã có 46/111 đơn vị thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND cấp xã; 26/111 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã.

QUANGCAO-1601458447979.JPG
 Với tinh thần nhường cơm sẻ áo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước hằng ngày tiết kiệm để tặng gạo cho các hộ nghèo trên địa bàn các xã biên giới.

Năm 2019, Tỉnh ủy chọn bốn nội dung trọng tâm: tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, bức xúc của nhân dân, hạn chế thấp nhất khiếu kiện đông người, vượt cấp ; tăng cường sự tham gia của nhân dân trong mọi quá trình phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng thu ngân sách, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người. Đây là những nội dung sát với tình hình thực tế, giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại, bức xúc của nhân dân, tận dụng thời cơ để bứt phá về kinh tế.

Với sự chỉ đạo sát sát sao của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, hội, đoàn thể và sự đồng lòng của nhân dân, tỉnh Bình Phước đạt nhiều thành tích to lơn. Đó là: tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt 9.054 tỷ đồng, đạt 101% Nghị quyết HĐND tỉnh giao; giải quyết việc làm cho 35.000 lao động, đạt 102% kế hoạch năm; đào tạo nghề cho 6.000 lao động, đạt 129% kế hoạch năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56%; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 15.576 lao động, giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng cho 9.085 lao động. Bên cạnh đó, tỉnh đã giải quyết 1.595 hồ sơ đối tượng chính sách, người có công với cách mạng với kinh phí hơn 1 tỷ đồng; trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho 19.013 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí hơn 90 tỷ đồng. Đặc biệt, Toàn tỉnh đã xây dựng và hoàn thành 1.000 km đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù; giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần đưa 48/90 xã hoàn thành nông thôn mới, đạt 53,3% số xã.

Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ X, Tỉnh ủy Bình Phước chọn bốn nội dung trọng tâm: Xây dựng báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020­2025; Tăng cường đối thoại với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 -NQ/TW, ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian…; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Tập trung giải quyết những tồn đọng

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác xử lý đơn thư luôn đảm bảo kịp thời theo đúng thời gian quy định; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hằng năm đều đạt tỷ lệ trung bình khoảng trên 85% tổng số đơn thư phải giải quyết, số đơn thư giải quyết đúng hạn và trước thời hạn quy định đạt tỷ lệ trên 90% tổng số vụ việc giải quyết.

Trên cơ sở Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20-3-2019 của Thanh tra Chính phủ về giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND, Quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc kiểm tra, rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Tổ đã làm việc với 11/11 huyện, thị xã, thành phố để thống nhất danh sách đưa các vụ việc vào rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

MOITUYENDUONG-1601458459741.jpg
 Tỉnh ủy Bình Phước tuyên dương các điểm hình học và làm theo Bác.

Đến năm 2020, trên cơ sở Báo cáo Kết luận số 740/BC-TTCP, ngày 16-5-2019 và Báo cáo Kết luận số 1628/BC-TTCP, ngày 18-9-2019 của Thanh tra Chính phủ về tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo và kết quả kiểm tra, rà soát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân Bình Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND, ngày 17-4-2020 về công bố, thực hiện Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung các giải pháp quyết liệt để giải quyết triệt để, thấu đáo các vấn đề liên quan vụ khiếu kiện kéo dài, thành lập các tổ xây dựng chính sách, tổ đối thoại, tổ tuyên truyền do các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và người đứng đầu các ban, sở ngành, huyện, thị xã, thành phố cùng tham gia.

Thực hiện trách nhiệm người đứng đầu, đồng chí Nguyễn Văn lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước cũng giành nhiều thời gian để cùng các cơ quan chức năng tiếp công dân, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Những buổi tiếp công dân do đồng chí Nguyễn Văn Lợi chủ trì người dân đến phản ánh khá đông. Có những hôm tiếp công dân kéo dài đến hơn 12 giờ trưa vẫn chưa nghỉ, bổi chiều thì tiếp đến tối muộn. Tại các buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước trả lời trực tiếp hoặc chỉ đạo các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết quyền lợi chính đang cho người dân kịp thời. Chính sự sâu sát trong giải quyết các vấn đề nổi cộng, quyền lợi chính đang của nhân dân đã góp phần ổn định xã hội.

Lan tỏa những việc làm tốt

Từ việc học và làm theo Bác, trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhất là việc đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân; nói đi đôi với làm; nói ít, làm nhiều; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... Hiện, toàn tỉnh có hàng trăm mô hình, câu lạc bộ làm theo lời Bác. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho một tập thể và hai cá nhân; hai điển hình khác cũng được cấp T.Ư khen thưởng; cấp tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 35 tập thể, 76 cá nhân; cấp cơ sở đã khen thưởng 346 tập thể và 478 cá nhân.

Tại Thành ủy Đồng Xoài, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố duy trì mô hình “Hạt gạo ấm lòng” giúp đỡ 64 hộ, mỗi tháng 10kg gạo/hộ. Mô hình “khu dân cư không có tội phạm” ở phường Tân Phú. Mô hình “tiếng kẻng canh phòng”, “camera thông minh” ở phường Tân Xuân. Mô hình “ống tre tiết kiệm”, “Trồng rau sạch trong lồng kiếng” ở phường Tân Thiện.

Còn tại Thị ủy Bình Long có “câu lạc bộ làm theo lời Bác” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thịnh với các hoạt động an sinh xã hội, sau đó được nhân rộng thêm tại bốn khu phố trên địa bàn phường Phú Thịnh và Câu lạc bộ “kết nối yêu thương làm theo lời Bác” của phường Phú Đức. Tại các Huyện ủy Bù Đăng, Chơn Thành, Bù Đốp và Thị ủy Phước Long có mô hình “cán bộ, đảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác Hồ”. Trong năm 2019, cán bộ, đảng viên đóng góp được gần 4 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đảng viên nghèo, khó khó khăn trong cuộc sống. Huyện ủy Hớn Quản: có nhiều mô hình như: “giúp nhau phát triển kinh tế”, “điện đường thắp sáng” của Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã Đồng Nơ; mô hình “thu lượm ve chai” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh An…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã lan tỏa rộng khắp từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo được sự đoàn kết trong toàn dân, tạo động lực thi đua lao động sản xuất, xây dựng quyê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp. 

NHẤT SƠN