Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 10 luật vừa được Quốc hội thông qua

Thứ Bảy, 11-07-2020, 02:21


 Sáng 10-7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ chín. Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì họp báo.

Các luật được công bố gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Luật Thanh niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Doanh nghiệp; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
 
 Một nội dung đáng chú ý là Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đã khu biệt năm lĩnh vực thiết yếu để đầu tư theo phương thức PPP nhằm tập trung nguồn lực. Luật PPP quy định quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu để đầu tư theo phương thức PPP là 200 tỷ đồng. Đối với một số dự án ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, giá trị này là 100 tỷ đồng. Luật PPP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.
 
 Luật Hòa giải, đối thoại (HG, ĐT) tại tòa án, gồm bốn chương, 42 điều, quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về HG, ĐT tại tòa án; quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên tại tòa án, các bên tham gia HG, ĐT tại tòa án; trách nhiệm của tòa án trong hoạt động hòa giải. Luật quy định các thông tin liên quan việc HG, ĐT phải được giữ bí mật, trừ trường hợp bên đã xuất trình tài liệu, trình bày ý kiến trong quá trình HG, ĐT đồng ý việc sử dụng tài liệu, lời trình bày của mình trong quá trình HG, ĐT làm chứng cứ hoặc phải sử dụng làm chứng cứ theo quy định của pháp luật... Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021.