Cải cách hành chính trong thi hành án dân sự

Thứ Năm, 19-04-2018, 20:21
Cán bộ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Đứng trước xu thế hội nhập và hưởng ứng quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ về xây dựng bộ máy hành chính “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự xác định, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm tăng cường hiệu lực, hiệu quả và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua, các cơ quan trong Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự (THADS) đã nỗ lực, bám sát và triển khai một cách chủ động các nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính (CCHC) theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, công tác hoàn thiện thể chế được quan tâm, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự cơ bản được hoàn thiện, trong đó, đáng chú ý là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS năm 2008 ra đời với nhiều nội dung theo hướng phục vụ tốt hơn cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp như: chuyển nghĩa vụ về xác minh điều kiện thi hành án thành quyền của người được thi hành án (cơ quan THADS có trách nhiệm xác minh điều kiện thi hành án), việc thi hành án được thực hiện đến cùng khi quy định về trả đơn yêu cầu thi hành án bị bãi bỏ...; công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính có chuyển biến tích cực, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống tổ chức THADS được phân định tương đối rõ ràng; công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc. Kết quả đạt được tạo ra bước chuyển cơ bản, góp phần thay đổi hình ảnh và nâng cao năng lực phục vụ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp của các cơ quan trong Hệ thống tổ chức THADS.

Thực hiện công tác năm qua, về quản lý nhà nước: Bộ phận một cửa đã giúp lãnh đạo Cục và lãnh đạo Chi cục THADS nắm bắt một cách toàn diện quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại cơ quan thi hành án dân sự; nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức được phân công giải quyết thủ tục hành chính. Về phía cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp: Bộ phận một cửa tiếp đón và hướng dẫn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục tại cơ quan THADS, tạo sự thuận tiện, dễ dàng và góp phần hạn chế việc cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; cơ chế giám sát bảo đảm cho giao dịch hành chính thực hiện thông qua Bộ phận một cửa được giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định.

Theo đó, về quản lý nhà nước, hoạt động hỗ trợ trực tuyến góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính về THADS. Về phía cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp: Cơ chế hỗ trợ trực tuyến cung cấp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thêm lựa chọn và sự tiện lợi khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan THADS.

Năm 2017, Tổng cục THADS và các cơ quan THADS địa phương tiếp tục thực hiện cải cách hành chính với nhiều kết quả tích cực. Qua đó, xây dựng quy trình tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan THADS áp dụng đối với các cơ quan THADS trong phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, quy trình tổ chức thi hành án được ban hành bảo đảm cho các quy định pháp luật về THADS được hiểu và áp dụng thống nhất. Qua triển khai, bộ phận một cửa đã giúp lãnh đạo Cục và lãnh đạo Chi cục THADS nắm bắt một cách toàn diện quá trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại cơ quan thi hành án dân sự; nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức được phân công giải quyết thủ tục hành chính...

Tiếp tục cải thiện hơn nữa chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong năm 2018, bên cạnh việc đưa cơ chế một cửa vào hoạt động nền nếp, ổn định, nâng cao hiệu quả hỗ trợ trực tuyến thi hành án, tiến tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính, Tổng cục THADS phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan THADS qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều này giúp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp giảm thiểu tối đa thời gian phải đi lại, làm việc với cơ quan THADS; giảm tải áp lực cho phía cơ quan THADS trong một số hoạt động như hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thi hành án, thông báo thi hành án… Bên cạnh đó, Tổng cục THADS đang phối hợp Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID tài trợ) để nghiên cứu, khảo sát phục vụ việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cách thức thực hiện thi hành án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và rút ngắn thời gian THADS.

Trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng tăng, để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức THADS nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác CCHC. Với vai trò là cơ quan quản lý THADS, Tổng cục THADS, tiếp tục nghiên cứu và có thêm nhiều hoạt động tạo chuyển biến về năng lực, thái độ phục vụ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

NGUYỄN VĂN LỰC

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS