Ðẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Thứ Hai, 16-12-2019, 06:15

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (QL, SDTSC) và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Chỉ thị nêu rõ: Ðể thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật QL, SDTSC và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở T.Ư, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tiếp tục đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật QL, SDTSC và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan T.Ư, địa phương ban hành liên quan đến QL, SDTSC để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.