Sức mạnh nội lực vô giá

Thứ Bảy, 31-08-2019, 10:48

Cách đây 74 năm, vào ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Ðình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Ðộc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông-Nam Á, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Với bản Tuyên ngôn Ðộc lập và chính quyền mới, Việt Nam từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành nước độc lập, tự do và dân chủ.

Từ thân phận nô lệ, người dân Việt Nam được làm chủ vận mệnh của mình.

Suốt 74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta lập nên nhiều kỳ tích. Ðó là chín năm chống thực dân Pháp kết thúc bằng chiến thắng Ðiện Biên Phủ năm 1954; là cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ trường kỳ 20 năm kết thúc bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền nam, thống nhất Tổ quốc, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội; là thắng lợi trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới tây nam và phía bắc; là công cuộc đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo...

Trên mỗi bước đường bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, nước ta giành nhiều thành tựu to lớn. Sau 33 năm đổi mới, nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, ra khỏi nhóm nước kém phát triển và trở thành nước có thu nhập trung bình; kinh tế Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới; văn hóa - xã hội phát triển; dân chủ được mở rộng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; quốc phòng - an ninh được giữ vững; uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, cùng với thành tựu, nước ta vẫn đối mặt nhiều thách thức. Nạn tham nhũng, tiêu cực còn tồn tại, khoảng cách giàu - nghèo, phân hóa xã hội ngày càng tăng, đạo đức xã hội có mặt xuống cấp, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông… chưa phát triển như mong muốn. Việc xây dựng nền kinh tế bình đẳng giữa các thành phần còn gặp khó khăn, một số tập đoàn, công ty lớn của nhà nước làm ăn thua lỗ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của đất nước. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

Nhận thức rõ tình hình, qua các kỳ Ðại hội, Ðảng ta xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện quyết liệt cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn và đẩy lùi biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thực tiễn cho thấy, những kỳ tích, thành tựu của đất nước ta trong suốt 74 năm qua được tạo dựng nên nhờ vào những giá trị quý báu, trong đó có truyền thống yêu nước nồng nàn, tính tự tôn và tự cường dân tộc kết tinh suốt trường kỳ lịch sử dựng nước và giữ nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sự sáng suốt, nhạy bén trong tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ cách mạng…

Những giá trị ấy góp phần hun đúc nên sức mạnh Việt Nam.

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay cũng là dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ. Ðể có thể vượt qua những thách thức, khó khăn, đưa đất nước ta phát triển ngày một "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi chúng ta phải biết kế thừa và phát huy được sức mạnh nội lực vô giá ấy trong thời kỳ mới.

HOÀNG VŨ