50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)

Sáng mãi lời dặn đoàn kết!

Thứ Bảy, 17-08-2019, 14:37
Quang cảnh buổi Tọa đàm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức sáng 12-8.

Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng là nội dung lớn có tính phổ quát, xuyên suốt trong Di chúc của Hồ Chủ tịch - văn kiện lịch sử đã được công nhận là Bảo vật quốc gia. Trong bối cảnh hôm nay, đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi hơn lúc nào hết, Đảng ta phải nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh toàn dân tộc, quyết tâm đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Tầm nhìn vượt thời gian

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Trước hết nói về Đảng”, điều này thể hiện mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất của Người là về công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam - một đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh. Bác khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Tiếp đó, Người căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Tại buổi Tọa đàm “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức sáng 12-8, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong bài phát biểu đề dẫn, nhận định: Càng ngày chúng ta càng nhận thức sâu hơn về giá trị sâu sắc và tầm quan trọng đặc biệt của bản Di chúc đối với công tác xây dựng Đảng. Đó là những căn dặn mang tầm nhìn vượt thời gian về yêu cầu phải xây dựng Đảng một cách toàn diện, thường xuyên, liên tục, cả về tư tưởng, tổ chức bộ máy, đạo đức và công tác cán bộ.

Nhìn lại lịch sử, việc giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng là nhân tố quyết định sự thành công trong mọi nhiệm vụ, ở mỗi giai đoạn cách mạng. Nhờ có sức mạnh to lớn của tinh thần đại đoàn kết mà dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã “tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Nhờ có đoàn kết, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2-9-1945). Nhờ đoàn kết, thống nhất, chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhờ đoàn kết, thống nhất, Đảng với quân và dân cùng một ý chí, mà đất nước đã thực hiện công cuộc đổi mới thành công, thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trong thập niên 80 của thế kỷ trước. Cho đến hôm nay, đoàn kết, thống nhất trong Đảng chính là bài học lịch sử, là kinh nghiệm xương máu, là tấm gương cho cả hệ thống chính trị, là nhân tố quyết định bảo đảm khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đi sâu phân tích về bài học thực tế suốt 50 năm thực hiện lời dặn của Người, PGS, TS Trần Khắc Việt, nguyên Viện trưởng Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), cho rằng: Chúng ta cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề đoàn kết; trong đó cần nhìn nhận đoàn kết trên cơ sở đường lối, cương lĩnh của Đảng; trên nguyên tắc tập trung dân chủ, kiên định, kiên trì. Mở rộng dân chủ song phải đi đôi với kiểm tra, giám sát, củng cố, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ.

Kết hợp giữa “xây” và “chống”

Để thực hiện những điều Bác căn dặn trong Di chúc về xây dựng Đảng, phát biểu ý kiến tại buổi Tọa đàm, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gợi mở giải pháp cho hôm nay: Trong mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đặt ra trong nhiều nghị quyết của Đảng từ nhiều nhiệm kỳ đến nay, gắn với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thấm nhuần tinh thần trong Di chúc của Bác, Đảng ta đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Theo đó, quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Muốn thế, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tinh thần nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên càng phải được phát huy.

Với những thách thức đặt ra trong giai đoạn hiện nay, hơn lúc nào hết, toàn dân tộc càng phải đoàn kết hơn nữa, kiên định, kiên trì bước tiếp trên con đường cách mạng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, mà bản Di chúc lịch sử của Người là văn kiện quan trọng, là “cẩm nang” cho sự nghiệp của chúng ta. Trong đó, công việc trước mắt cũng như lâu dài là phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào “phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đạt hiệu quả cao hơn. Tăng cường sức mạnh tổ chức và tính kỷ luật của Đảng, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, uy tín và năng lực tổ chức, lãnh đạo ngang tầm nhiệm vụ.

Đã nửa thế kỷ trôi qua, ở mỗi bước thăng trầm của lịch sử dân tộc, những lời Bác Hồ căn dặn trong bản Di chúc lại vang lên như lời hiệu triệu, động viên, thiêng liêng và sâu thẳm, thúc giục mỗi chúng ta cùng hành động hướng tới những mục tiêu chung.

Khúc Hồng Thiện