Kỳ vọng những đổi mới trong công tác cán bộ

Thứ Bảy, 29-12-2018, 14:29
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: DUY LINH

Kết thúc hai ngày làm việc (25 và 26-12), với tinh thần trách nhiệm cao, tầm nhìn xa, để chuẩn bị tốt nhất cho Ðại hội XIII, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra: quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Ðảng nhiệm kỳ 2021-2026; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số vấn đề quan trọng khác.

Kịp thời rút kinh nghiệm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Trong suốt tiến trình lịch sử và cả trong từng giai đoạn cách mạng, Ðảng ta luôn xác định, công tác cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là then chốt của mọi then chốt. Ðiều này càng có ý nghĩa sâu sắc đối với cán bộ cấp chiến lược, bởi đây là những người trực tiếp vừa xây dựng, lại vừa tổ chức thực hiện, đưa chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Công tác cán bộ đóng vai trò quan trọng là thế, nhưng lâu nay vẫn còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải sớm đổi mới. Trong đó, khâu đánh giá cán bộ thời gian qua còn nhiều hạn chế, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa thật sự gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, thiên về định tính hơn định lượng, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc có định kiến.

Tuy nhiên, nếu so sánh với năm 2017, thì năm 2018, chúng ta có thể thấy số cán bộ bị kỷ luật, thậm chí phải truy tố, khai trừ ra khỏi Ðảng nhiều hơn và ở diện rộng. Trong đó có rất nhiều cán bộ ở các ngành, các cấp, từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt một số cán bộ trong ngành Công an, Quân đội cũng vướng vòng lao lý, bị đưa ra xử lý kỷ luật. Có thể thấy, việc xử lý cán bộ vi phạm trong thời gian qua đã được làm một cách thận trọng, bài bản, rõ đến từng cá nhân vi phạm, không còn và không thể đổ lỗi cho tập thể, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, đúng người, đúng tội, có lý, có tình.

Một nội dung quan trọng và là kênh thông tin cần thiết liên quan công tác cán bộ lần này là việc lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Theo Quy định 262 ngày 8-10-2014, của Bộ Chính trị, việc công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này được công bố ngay tại Hội nghị, bởi đây là công việc nội bộ của Ðảng với mục tiêu là thăm dò tín nhiệm, đánh giá chính xác, khách quan hơn đối với cán bộ và phục vụ cho công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng,…

Kịp thời rút kinh nghiệm từ những “lỗ hổng” quy trình, Hội nghị lần này tuy thời gian ngắn, song trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu đã làm việc tại tổ, thảo luận kỹ lưỡng về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2018; rồi từng đồng chí Ủy viên Trung ương nghiên cứu các báo cáo, tài liệu liên quan việc lấy phiếu làm cơ sở để có thêm thông tin cho việc lấy phiếu tín nhiệm được chính xác, công tâm.

Chọn bằng được những người tài đức

Công tác quy hoạch cán bộ nói chung đã được Ðảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo từ khá sớm và đã được đề cập ở nhiều Nghị quyết, Chỉ thị của Ðảng. Năm 2004, Bộ Chính trị khóa IX đã ra Nghị quyết số 42 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược thì mới được thực hiện lần đầu từ khóa XI. Qua tổng kết, rút kinh nghiệm cách làm của khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII này khẳng định phải tiếp tục làm và làm một cách căn cơ, bài bản, chặt chẽ hơn.

Trước Hội nghị, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 11 về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi có Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng quy hoạch, làm từng bước từ dưới lên trên.

Ðể bảo đảm công tác quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội nghị Trung ương lần này, trước đó, hàng loạt những hội nghị, hội thảo, quy chế, quy định đã được ban hành về công tác cán bộ, về trách nhiệm nêu gương. Tiếp đó, thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị, ngay trong tháng 11-2018, tất cả 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị được Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo phân bổ cơ cấu, số lượng cũng đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác quy hoạch, giới thiệu nhân sự với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao.

Hội nghị Trung ương lần thứ chín kết thúc với nhiều điểm mới trong công tác cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho Ðại hội XIII của Ðảng. Song, từ những điểm mới lần này, danh sách cán bộ vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 chưa phải là danh sách cố định. “Trung ương yêu cầu Bộ Chính trị, sau Hội nghị này, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Trung ương cần khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng có liên quan rà soát, thẩm định kỹ trước khi trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định nhân sự quy hoạch theo thẩm quyền và theo đúng các quy định của Ðảng. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch, nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch; đồng thời tiếp tục xem xét, phân tích kỹ lưỡng chất lượng, cơ cấu, thành phần trên các lĩnh vực công tác để kịp thời phát hiện, kiến nghị giới thiệu bổ sung quy hoạch báo cáo Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét ở các Hội nghị sau”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị.

Việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần này nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ðồng thời giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Ðảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ðảng, Nhà nước và Nhân dân luôn mong mỏi, thực tiễn đang đòi hỏi, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là ở cấp chiến lược cần phát huy tính hiệu quả của tự phê bình và phê bình, công tâm, chính trực, tự vấn trước mỗi yêu cầu của thời cuộc, bức xúc của nhân dân, có trách nhiệm cao với công việc, giữ vững tư cách, phẩm chất người cách mạng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trọng trách.

KHÚC HỒNG THIỆN