Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Đoàn kết đưa đất nước tiến lên

Thứ Bảy, 21-09-2019, 15:11
1.300 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Thủy Nguyên

Diễn ra từ ngày 18 đến 20-9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, dân tộc, hội tụ ý chí và tình cảm của ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC TRONG cả nước. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đoàn kết, chung sức, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tiếp lửa truyền thống

Đại hội lần thứ IX diễn ra trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát triển, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra các chương trình hành động thiết thực trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu dự Đại hội nhắn tin gây quỹ ủng hộ người nghèo, hưởng ứng Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019”. Ảnh: Mỹ Hà

5 năm qua, cơ cấu xã hội nước ta tiếp tục biến đổi nhanh và đa dạng. Các tầng lớp nhân dân vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Thông qua vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, MTTQ Việt Nam đã khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước thềm Đại hội, trả lời phỏng vấn báo chí, bên cạnh khái quát những điểm nổi bật, thành tựu trong công tác MTTQ thời gian qua, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thẳng thắn chỉ ra những khía cạnh còn hạn chế, cần sớm khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, việc triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua của Mặt trận và các tổ chức thành viên ở một số nơi, nhất là ở cơ sở, còn chồng chéo, hiệu quả phối hợp chưa cao. Trong vận động xây dựng nông thôn mới, nhiều nơi chưa chú trọng việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; trong vận động xây dựng đô thị văn minh còn chưa rõ về phương thức, tiêu chí đánh giá. Ngoài ra, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận mới chỉ tập trung nhiều ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Hoạt động giám sát ở cấp huyện và cơ sở chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa tổ chức được nhiều chương trình giám sát độc lập; chưa có cơ chế, quy trình thích hợp phát huy vai trò giám sát thường xuyên của nhân dân…

Đổi mới mạnh mẽ

Nhằm phát huy tốt nhất trí tuệ tập thể, lắng nghe đầy đủ ý kiến của mỗi đại biểu và nhân dân, đồng thời “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” ngay trong khâu tổ chức, tại Đại hội IX, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trương thực hiện một kỳ đại hội “không giấy” - các đại biểu truy cập trực tuyến tài liệu của đại hội bằng điện thoại thông minh. Theo ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, một trong những điểm nhấn nữa đó là những công trình chào mừng Đại hội đã được UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ động ứng dụng công nghệ thông tin. Để cụ thể hóa điều này, Ban Thường trực đã tiến hành nâng cấp trang web của MTTQ Việt Nam với một giao diện mới hiện đại; khai trương hệ thống giao ban trực tuyến nối thông giữa Trung ương với Mặt trận của 63 tỉnh, thành phố. Đây là công cụ quan trọng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và cũng là một kênh để phản ánh và nắm tình hình nhân dân một cách nhanh chóng.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nêu rõ mục tiêu của nhiệm kỳ 2019 - 2024: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội cũng đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, những tham luận chất lượng, phản ánh thực tiễn, yêu cầu đặt ra, đề xuất giải pháp cho mỗi địa phương và cả nước trong giai đoạn tới.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX diễn ra trong thời điểm lịch sử quan trọng của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Hơn bao giờ hết, MTTQ Việt Nam có sứ mệnh phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần đưa đất nước phát triển bứt phá, như nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong những lần tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các địa phương: “Đoàn kết là thắng lợi, không đoàn kết là thất bại”.

Ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh - tổ chức tiền thân của MTTQ Việt Nam ngày nay. Sau ngày đất nước thống nhất (30-4-1975), để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, các tổ chức Mặt trận của hai miền thống nhất thành MTTQ Việt Nam. Kể từ đó đến nay, MTTQ Việt Nam đã qua hơn 43 năm hoạt động với tám kỳ Đại hội.

Khúc Hồng Thiện