Tiếng nói dân tộc tôi

Thứ Sáu, 22-06-2018, 16:24

Dân tộc tôi

Tiếng nói nước chảy mái cọ

Nhận nhau khuôn mặt

Bằng biểu cảm ngôn từ ngữ điệu

Dân tộc tôi

Người khôn rảnh lời

Dẫu có khổ thì thịt da đen cháy

Bằng tiếng nói

Giữ hồn cốt tổ tông mình

Cha mẹ nuôi con mọc răng

Ru bằng páo dung

Truyền cho con tiếng nói

Bằng cột, vì kèo dựng lên mái

Bằng tiếng dân tộc mình

Đi trăm phương còn giữ gốc

Tiếng nói dân tộc mình

Những lớp

Những hoa

Nở dầy

Miếng trầm trong thân dó!