Tiếng đờn kìm trên sông

Thứ Bảy, 10-08-2019, 02:36

Ðêm đêm trên sông nước

Tiếng đờn kìm giỡn trăng

Khách thương hồ lai vãng

Chợt nghe lòng bâng khuâng...

Ðờn lên đầy dây oán

Trăng nhập cung nhớ người

Dây vướng hồn lữ thứ

Tiếng vạc sầu chơi vơi

Ngón phi và ngón gõ

Xa xa vó ngựa dồn

Mời nhau chén rượu bạc

Thấm ân tình nước non

Những vàm sông lưu lạc

Một con thuyền lãng du

Cắm con sào cập bến

Dưới rặng bần hoang vu

Tiếng sóng xô lãng đãng

Tiếng đục trầm xót xa

Tiếng nào im đột ngột

Tiếng nào rền thiết tha...

Tiếng đờn kìm quân tử

Nương hồn vào Tố Lan(★)

Tựa nhau mà dấm dẳng

Xô nhau mà ly tràn...

-------------

(★) dây Bắc, dây Oán, và dây Tố Lan.

NGUYỄN THÁNH NGÃ