Nhớ núi

Thứ Ba, 21-02-2017, 02:12

Uông Thái Biểu

Núi vẫn là núi cũ

Tôi cũng là tôi xưa

Núi cũ thì xanh mãi

Tôi bây giờ héo khô…

Một ngày về ngang núi

Gió lay bờ lau già

Tình vương dài khe suối

Hồn buồn như mưa qua…

Có người đi qua núi

Ngỡ dáng ai thuở nào

Đường xưa xa mấy nỗi

Lối về nương ca dao…

Núi mờ nơi phương ấy

Em giờ về phương nao

Cơn gió chiều lạnh buốt

Thổi thấu hồn hanh hao…