Nhà em múa lân

Thứ Bảy, 14-09-2019, 00:26

Phe phẩy tay cầm quạt

Cái bụng to dị thường

Anh Hai làm ông Ðịa

Toét miệng cười dễ thương


Ðầu lân bố đảm đương

Ðuôi lân phần mẹ đấy

Còn bé ưa chạy nhảy

Sắm vai Tề Thiên thôi


Nheo nheo mắt Nội cười

Rồi xung phong đánh trống

Phút chốc nền sân rộng

Trở thành bãi vui chơi...


Lân bố múa một hồi

Ðòi mẹ cho giải khát

Tề Thiên nghỉ xả hơi

Lại vòi ông Ðịa quạt!

Nguyễn Ngọc Hưng