Mùa thu

Thứ Bảy, 14-09-2019, 00:26

Khi gió heo may về cao vời chim hót giục nắng vàng hoe lúa đồng sậm hạt

Khi gió heo may về xôn xao lá gọi lắt lẻo ngọn tre tròn hây trái bưởi

Khi gió heo may về phù sa ngấn bãi dấu chân in lại se se cát bồi

Tùng dinh trống cười trăng tròn khắp lối như còn soi mãi mặt bạn sáng ngời

Như còn soi mãi mặt bạn sáng ngời...

Nguyễn Thanh Kim